Thứ 3, 25/06/2024, 17:45[GMT+7]

Phấn đấu giảm mức sinh ở 7 huyện và tăng mức sinh ở Thành phố

Thứ 5, 06/08/2020 | 19:28:50
3,339 lượt xem
Thực hiện Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Cán bộ dân số hướng dẫn kỹ năng phòng chóng xâm hại tình dục trẻ em cho các em học sinh

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 phấn đấu đạt mức sinh thay thế 2,0 con/01 bà mẹ trong địa bàn toàn tỉnh; giảm mức sinh ở 7 huyện và tăng mức sinh ở Thành phố. Đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên (dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống); phấn đấu duy trì cơ cấu tuổi ở mức hợp lý. Phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững. Thích ứng với già hoá dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoàn thiện xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đổi mới truyền thông, vận động; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu dân số; đảm bảo nguồn lực cho công tác dân số; kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy và đào tạo; xã hội hóa, phối hợp liên ngành và hợp tác Quốc tế.

Thu Hà

(Chi cục Dân số-KHHGĐ Thái Bình)