Thứ 4, 19/06/2024, 18:45[GMT+7]

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với...

12.12.2022 | 08:58 AM

Rõ vai trò tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy

Phương thức lãnh đạo của Đảng thể hiện nhuần nhuyễn trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo hằng ngày của cấp ủy đảng các cấp. Những cách làm sáng tạo trong đổi...

04.10.2022 | 07:56 AM

Đường lối, chủ trương sát thực tiễn, sớm đi vào cuộc sống

Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chủ trương lớn, các nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, là khởi nguồn của các chính...

03.10.2022 | 08:39 AM

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng quan tâm đến tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả

Khẳng định công tác cán bộ là khâu then chốt, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý...

31.08.2022 | 16:35 PM

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hoạt động của hệ thống chính trị trong điều kiện mới

Ngày 15/7, tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia về “Đổi mới phương thức...

16.07.2022 | 08:34 AM

Tăng cường kiểm soát quyền lực - giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Ngày 13/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Ban Nội chính Trung ương tổ chức Tọa đàm chuyên gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường kiểm...

13.07.2022 | 17:57 PM