Chủ nhật, 04/06/2023, 00:20[GMT+7]

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Thứ 2, 12/12/2022 | 08:42:11
1,737 lượt xem
Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” sau khi được ban hành đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên đồng thời xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Thành phố Thái Bình.

Quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất
Là người có nhiều năm gắn bó với công tác tổ chức xây dựng Đảng, ông Nguyễn Hồng Chương, tổ 11, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) cho rằng: Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Mỗi giai đoạn có những điều kiện khác nhau nên yêu cầu về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng diễn ra liên tục, thường xuyên để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Các kỳ đại hội gần đây của Đảng đều đặc biệt nhấn mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, trong đó Đại hội XIII xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới là 1 trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Trước đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, qua 15 năm triển khai thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vì vậy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xác định cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới.

Sau khi Nghị quyết số 28-NQ/TW được ban hành, hầu hết cán bộ, đảng viên đều nhất trí cao với hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Đang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Khai (Vũ Thư): Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết nêu ra đều trên cơ sở bám sát các vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay. Ví dụ như để khắc phục tình trạng ban hành văn bản không sát với thực tiễn, nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu tính khả thi, không rõ trách nhiệm, thiếu nguồn lực tổ chức thực hiện, Nghị quyết đề ra giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản của Đảng theo hướng đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tính dự báo cao, bám sát thực tiễn và nhấn mạnh chỉ ban hành văn bản mới khi thật sự cần thiết. Bên cạnh đó, về tổ chức bộ máy, Nghị quyết cũng thắng thắn chỉ ra cần khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót hoặc không rõ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; phân cấp, phân quyền phải hợp lý, rõ ràng giữa trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Khắc phục tình trạng cấp dưới hỏi cấp trên việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung không rõ trách nhiệm khi có vướng mắc. Nghị quyết lần này cũng nhấn mạnh quan điểm bên cạnh việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thì cũng khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm; kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Tôi cho rằng điều này sẽ góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân tổ 1, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình đồng thuận, chủ động bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường tỉnh 454.

Vào cuộc quyết liệt ngay từ ngày đầu
Để Nghị quyết số 28-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) sớm đi vào cuộc sống, sau khi các nghị quyết, kết luận được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện; đồng thời, yêu cầu cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết gắn với đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), các địa phương, cơ quan, đơn vị đều đã xác định rõ các nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện, trong đó trước mắt là làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt. Đồng chí Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy cho biết: Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tích cực đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đồng thời, chỉ đạo hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Ngoài ra, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành và bám sát các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, cụ thể đối với từng chủ trương, chính sách, gắn với thực tiễn ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền, đi đôi với việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ số. Kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu, nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Hiện nay, nhiều địa phương, đơn vị đã bắt tay vào xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải: Trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 28-NQ/TW, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, trong đó chú trọng tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên rà roát đội ngũ cán bộ và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ phù hợp. Quan tâm luân chuyển, bố trí cán bộ có năng lực, triển vọng đảm nhiệm các vị trí công việc phù hợp để có điều kiện thử thách, rèn luyện, phấn đấu và tự khẳng định mình. Thực hiện nghiêm quy định về công tác đánh giá cán bộ, trong đó đánh giá cán bộ phải toàn diện, chặt chẽ, thực chất, khách quan, nhiều chiều cùng với phẩm chất, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, uy tín trong tập thể, trong nhân dân, chú trọng kỹ năng công tác, năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc được giao, bằng sản phẩm, kết quả cụ thể; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Với quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tin rằng Nghị quyết số 28-NQ/TW sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo được những chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày