Thứ 5, 20/06/2024, 13:27[GMT+7]

Thành phố: Tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất tỉnh

Thứ 2, 11/01/2021 | 16:02:01
2,426 lượt xem
Xác định mục tiêu giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, thành phố Thái Bình đã tập trung nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo trên địa bàn. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo là 2,62% đến năm 2020 giảm xuống còn 1,31%, thấp nhất tỉnh.

Ban vận động quỹ Vì người nghèo phường Kỳ Bá trao tặng hộ nghèo xây nhà.

Để đạt được kết quả đó, hàng năm UBND thành phố đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn; chỉ đạo 19/19 phường, xã thành lập ban chỉ đạo giảm nghèo của địa phương. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo, kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 100% các phường, xã. Trong quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó tập trung tìm hiểu rõ nguyên nhân nghèo và nguyện vọng của từng hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp; thường xuyên cử cán bộ tới tận thôn, tổ dân phố, hộ gia đình nắm bắt tình hình thực tế. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương cách thức triển khai, thường xuyên tham mưu cho thành phố thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện các chính sách, dự án tại cơ sở để kịp thời phát hiện tồn tại, vướng mắc trong nhiệm vụ giảm nghèo. Nhờ vậy mà công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố những năm qua đều mang lại kết quả chính xác, đúng người, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, công tác truyền thông được thực hiện hiệu quả đã giúp người dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình, huy động được sự ủng hộ của nhân dân với chương trình giảm nghèo bền vững; nhất là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc nỗ lực, phấn đấu vượt khó, vươn lên thoát nghèo, bảo đảm ổn định cuộc sống gia đình. 

Đưa nghề may về nông thôn, giúp việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo cho người dân. Trong ảnh: Cơ sở May xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) tạo việc làm cho lao động địa phương.

5 năm qua, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo giảm nghèo thành phố đã ban hành 89 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Hàng năm, UBND thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ được triển khai đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đào tạo, dạy nghề và việc làm. Hầu hết lao động sau đào tạo đều có việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. Thành phố tập trung làm tốt công tác vận động và thực hiện có hiệu quả việc xã hội hóa công tác giảm nghèo theo hướng nhà nước, cộng đồng xã hội hỗ trợ và bản thân hộ nghèo, người nghèo tự vươn lên nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, chính sách cho vay vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đã phát huy hiệu quả. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn đều được tiếp cận với nguồn vốn vay sản xuất, kinh doanh, học sinh, sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường. 5 năm qua, đã hỗ trợ trên 920 lượt hộ vay vốn, với số tiền trên 1.344 tỷ đồng. Đồng thời, lựa chọn các ngành nghề được xem là lợi thế của từng địa phương. Đã triển khai mô hình giảm nghèo với dự án phát triển trồng cây đinh lăng lá nhỏ và cây bưởi Tân Lạc cho 82 hộ dân xã Vũ Lạc, trong đó 41 hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo, 7 hộ mới thoát nghèo. Qua đó đã hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, giống cây trồng, phân bón hữu cơ, dụng cụ sản xuất. 

Với những giải pháp đa dạng và cách làm phù hợp, công tác giảm nghèo của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Thời gian tới, trên cơ sở hỗ trợ của trung ương và tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng tập trung khai thác các nguồn lực; chú trọng nâng cao thực chất đời sống người dân; giải quyết việc làm, trợ vốn sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền nhân dân không trông chờ, ỷ lại, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cùng với đó, hiện thực hóa bước chuyển về giảm nghèo đa chiều, chú trọng bảo đảm hỗ trợ về giáo dục, dạy nghề gắn với tạo việc làm, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, phương tiện tiếp cận thông tin... 

MINH NGUYỆT