Thứ 7, 30/09/2023, 23:18[GMT+7]

Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ 5, 21/01/2021 | 07:58:29
466 lượt xem
Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình đều hướng về Thủ đô Hà Nội - nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Ông Trần Trọng Kim, Giám đốc Công ty TNHH HNP (xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư)

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển sản xuất, kinh doanh, hội nhập quốc tế, khẳng định sức mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến khó lường như hiện nay, Việt Nam cần chủ động triển khai hội nhập kinh tế quốc tế lên mức toàn diện, sâu rộng, đổi mới sáng tạo và hiệu quả hơn. Tôi mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục đề ra các chiến lược đưa kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với quốc tế, tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục xây dựng nền ngoại giao hiện đại vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy phục vụ người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, đặc biệt là các đối tác chiến lược, toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Hoàng Văn Lục, xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương

Tôi rất tâm đắc với chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ đề Đại hội vừa thể hiện quyết tâm chính trị vừa thể hiện khát vọng của dân tộc vừa là sự kết tinh kinh nghiệm của quá trình đổi mới. Đồng thời, khẳng định vị thế, vai trò, nhiệm vụ của chủ thể lãnh đạo, quản lý đó là Đảng và hệ thống chính trị, thể hiện các động lực phát triển đất nước và về mục tiêu phát triển. Điểm mới lần này là gắn xây dựng với chỉnh đốn giữa Đảng và hệ thống chính trị; đặt ra yêu cầu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Điều này có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải hướng tới trong sạch, vững mạnh. Đảng càng vững mạnh bao nhiêu thì càng có khả năng tự làm mình trong sạch bấy nhiêu và chỉ khi Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mới có khả năng dẫn dắt đất nước, dân tộc đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, tổ 4, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ bàn thảo, đưa ra những quyết sách đúng đắn phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong đó, phải tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên cơ sở tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi trường biển. Xây dựng cơ chế đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, đa dạng hóa hình thức đầu tư cho các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng. Bên cạnh đó, Đại hội cũng cần đề ra và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong cả nhiệm kỳ để đất nước ta lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Nhóm phóng viên