Thứ 4, 04/10/2023, 04:20[GMT+7]

Sáng nay, ngày 26/1/2021, khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ 3, 26/01/2021 | 07:36:05
6,271 lượt xem
Sáng nay, ngày 26/1/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham dự của 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN 

Đại hội XIII của Đảng có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Nội dung, chương trình Đại hội XIII của Đảng tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Về cơ cấu đại biểu dự Đại hội: Đại biểu đương nhiên là các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XII) chiếm tỷ lệ 12,04%, đại biểu được bầu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ 87,2%, đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%; đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%; đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ 0,19%; đại biểu là nhà giáo ưu tú chiếm tỷ lệ 0,82%; đại biểu là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú chiếm tỷ lệ 0,95%. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại biểu là giáo sư, phó giáo sư chiếm tỷ lệ 4,47%; tiến sĩ 12,54%; thạc sĩ 54,69%; đại học 32,77%. Về trình độ lý luận chính trị: Đại biểu có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp chiếm tỷ lệ 99,49%; trung cấp 0,38%; sơ cấp 0,13%. Về độ tuổi: Đại biểu dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ 3,59%, trên 70 tuổi 0,19%, độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,2 tuổi; trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi. Về thời gian vào Đảng: Đại biểu kết nạp Đảng từ tháng 8/1954 đến tháng 4/1975 chiếm tỷ lệ 0,38%; từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1986 chiếm tỷ lệ 13,36%; từ tháng 1/1987 đến nay chiếm tỷ lệ 86,26%.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Trong đó, phiên trù bị tổ chức ngày 25/1, khai mạc chính thức ngày 26/1 và dự kiến bế mạc sáng ngày 2/2.

Tất Đạt - Khắc Duẩn