Chủ nhật, 10/12/2023, 15:38[GMT+7]

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra

Thứ 2, 13/11/2023 | 10:01:00
12,636 lượt xem
Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 13/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Video: 131123_-_HOP_BCH_DANG_BO_TINH-S1.mp4?_t=1699887083

 

Dự hội nghị có đại biểu các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong 3 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, đội ngũ doanh nhân và nhân dân trong toàn tỉnh đã nỗ lực thi đua, khắc phục và vượt qua nhiều khó khăn, tận dụng thời cơ, phát huy thế mạnh, tập trung thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, đạt được nhiều thành tựu và kết quả quan trọng, rất đáng tự hào. Hội nghị là dịp để tổng kết, đánh giá lại những kết quả tỉnh đã đạt được trong 3 năm qua; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, các vướng mắc còn tồn tại cần khắc phục; đồng thời thảo luận, bàn bạc, chỉ ra các giải pháp chủ yếu cần tập trung triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra cũng như các vấn đề mới nảy sinh. 

Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, trên tinh thần thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật thảo luận, đánh giá một cách thực chất, khách quan, toàn diện các vấn đề; đồng thời gợi ý một số vấn đề để các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận như: Việc thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thành các chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh, của các ngành, các cấp trong 3 năm qua có kịp thời, đạt yêu cầu, sát hợp, nhất quán và phù hợp thực tiễn hay không? Vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của tỉnh? Việc ban hành chủ trương, định hướng để triển khai thực hiện trên từng mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc  - an ninh có chuyển biến gì tích cực, rõ nét, đổi mới không; còn hạn chế, tồn tại gì cần khắc phục? Ngoài ra, cần tập trung đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và khả năng hoàn thành trong nhiệm kỳ. Đánh giá hiệu quả, tính phù hợp và kết quả thực hiện của các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, của 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được nêu trong Nghị quyết. Đồng thời chú trọng đánh giá, phân tích các tồn tại, hạn chế trên từng lĩnh vực, địa bàn trong thời gian qua, chỉ ra nguyên nhân và các yêu cầu, vấn đề mới nổi lên trong quá trình tổ chức thực hiện…

Kinh tế - xã hội phát triển khá nhanh, toàn diện theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, cụ thể với quyết tâm cao độ và sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, kiên trì của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tổ chức triển khai bài bản, đồng bộ, toàn diện, thường xuyên, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, đặc thù của tỉnh và các địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch được thực hiện quyết liệt, linh hoạt; ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, khơi thông nguồn lực và các nhiệm vụ, giải pháp mang tính toàn diện được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, có lộ trình, bước đi vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị. Trên thực tế đã xuất hiện nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị rất nỗ lực, cố gắng, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Chính vì vậy trong bối cảnh khó khăn chung, kinh tế - xã hội của tỉnh có sự phát triển khá nhanh, toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những điểm nhấn quan trọng về thu hút đầu tư, xây dựng Khu kinh tế, một số chỉ tiêu đạt ở mức cao so với bình quân chung cả nước. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2021 - 2023) của tỉnh ước đạt 8,56%; quy mô nền kinh tế năm 2023 ước đạt 68.358 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần năm 2020. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GRDP tăng từ 72,5% năm 2020 tăng lên 79% năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 62,4 triệu đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2020. Giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh luôn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2023 ước thực hiện 60.000 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2020, tăng bình quân giai đoạn 2021 - 2023 dự kiến đạt 7,1%/năm; lũy kế 3 năm 2021 - 2023 ước 168,1 nghìn tỷ đồng, đạt 50% so với GRDP. Hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao. Từ năm 2021 đến tháng 6/2023, toàn tỉnh đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 274 dự án với tổng số vốn đăng ký 57.149,4 tỷ đồng, trong đó tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt trên 1 tỷ USD (cao hơn tổng số vốn đầu tư FDI từ năm 2020 trở về trước). Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt có nhiều sáng tạo, một số điểm nghẽn, nút thắt tồn tại từ lâu đã được giải quyết. Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển Khu kinh tế tiếp tục được chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất hơn. Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị.

Dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm trong thảo luận

Tham gia thảo luận tại tổ và tập trung tại hội trường, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo sơ kết. Trong đó thống nhất nhận định các nội dung trong báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực, sát thực tiễn, thể hiện những kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết. Đồng thời, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy chế, đoàn kết, thống nhất cao, linh hoạt trong xử lý nhiều tình huống mới phát sinh, tập trung tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, nút thắt nên đạt được những kết quả khá toàn diện. Không khí đổi mới, khát vọng phát triển được lan tỏa trong toàn tỉnh tạo không khí thi đua giữa các huyện, thành phố, các sở, ngành, đơn vị. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung. Đó là cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên,  đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở gắn với việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, nhất là kiểm tra, giám sát 4 nội dung. Đề nghị người đứng đầu các sở, ngành trực tiếp xuống huyện để nắm bắt, phối hợp với địa phương giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ chung của tỉnh, huyện. Tỉnh có giải pháp bổ sung, thay thế cán bộ năng lực yếu, thiếu ý thức trách nhiệm. Tỉnh cần tập trung tháo gỡ các rào cản; tập trung các nguồn lực để sớm hoàn thành các công trình trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch tỉnh, các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu chức năng, công tác giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp để tăng cường thu hút đầu tư. Quan tâm hỗ trợ ngành nông nghiệp tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Có chính sách đột phá tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh cần ban hành chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước. Quan tâm đến việc tuyển dụng đội ngũ ngành y tế, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở cũng như chế độ, chính sách cho đội ngũ ngành y tế. Tăng cường chỉ đạo việc chủ động rà soát, kiểm tra nội bộ ngay từ cơ quan, đơn vị và cơ sở…

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội nghị. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tham luận tại hội nghị. 

Đồng chí Đinh Trọng Xá, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ phát biểu tham luận tại hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư phát biểu tham luận tại hội nghị. 

Đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tham luận tại hội nghị.Đồng chí Phạm Tùng Lâm, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội trường, các đại biểu tập trung làm rõ thêm kết quả đạt được và một số giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng chi bộ kiểu mẫu, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ngay từ chi bộ và kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; một số giải pháp đẩy nhanh tiến trình phát triển phát triển đô thị, chỉnh trang xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại có bản sắc riêng, kết nối thuận lợi. Những kết quả quan trọng đã đạt được và một số giải pháp tiếp tục xây dựng Khu kinh tế Thái Bình phát triển toàn diện về công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và kinh tế biển, trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Kết quả triển khai việc chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất và một số giải pháp phát triển vùng sản xuất tập trung, tổ chức sản xuất theo phương thức hợp tác, liên kết, hình thành các hợp tác xã kiểu mới; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa và phát triển ngành, nghề nông thôn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cần có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, phù hợp hơn, đạt được nhiều kết quả cao hơn và mang tính quyết định hơn

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của đại biểu trong thảo luận tổ và tập trung tại hội trường; đồng thời khẳng định lại một số kết quả nổi bật tỉnh đã đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Video: 141123-PB_KET_LUAN_BCH_DANG_BO.mp4?_t=1699949742

Đồng chí nhấn mạnh: Trước mục tiêu to lớn, nhiệm vụ nặng nề đã đề ra, nhất là khi đối chiếu lại với mức độ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và khả năng hoàn thành trong nhiệm kỳ, cần phải tiếp tục vươn lên mạnh mẽ; khắc phục hiệu quả các hạn chế, yếu kém; nhận thức rõ khó khăn, các thách thức và yêu cầu mới, thấy rõ các dư địa, cơ hội phát triển để đề ra các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, phù hợp hơn, đạt được nhiều kết quả cao hơn và mang tính quyết định hơn. Cấp ủy các cấp trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết. UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và chính quyền các cấp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy các ưu điểm, cách làm tốt và kinh nghiệm trong thời gian qua, phân công rõ đầu mối, rõ người, rõ việc; đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân mà trước hết là của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; phải bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao hiệu lực. Lãnh đạo các cấp chính quyền phải luôn tâm huyết, trách nhiệm, trăn trở với công việc, lĩnh vực được giao, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện đầy đủ chức trách, phạm vi thẩm quyền, theo đuổi giải quyết có kết quả công việc. Mọi chủ trương, giải pháp phải thực chất, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn để giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và hiệu quả trong phối hợp giữa các sở, ngành và giữa các sở, ngành với các huyện, thành phố; khắc phục các hạn chế, bất cập nhất là tâm lý cầu an, e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, ngại khó, né tránh, đùn đẩy, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc hoặc tham mưu cầm chừng; tình trạng bảo thủ, trì trệ, áp dụng pháp luật một cách cứng nhắc, vô hồn trong thực thi công vụ; tình trạng vô cảm, quan cách, cửa quyền, thậm chí nhũng nhiễu trong giải quyết yêu cầu của người dân, doanh nghiệp… Đồng chí nhấn mạnh: Mục tiêu tổng quát trong nửa nhiệm kỳ còn lại đó là tiếp tục đẩy mạnh phát triển trên cơ sở kiên định mục tiêu tổng quát, phát huy các thành quả đã đạt được, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhất là thực hiện quyết liệt, có kết quả rõ nét trong thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển; giải quyết dứt điểm các hạn chế, yếu kém, các điểm nghẽn, vướng mắc. Nâng cao chất lượng toàn diện và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong tỉnh; khơi thông các nguồn lực, thu hút mạnh mẽ, hiệu quả các nguồn đầu tư; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng; quan tâm toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trước mắt cần bắt tay ngay vào lãnh đạo và giải quyết các vấn đề lớn về mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung hoàn thành từ nay đến cuối nhiệm kỳ và các vấn đề mới đặt ra. Tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để bảo đảm hoàn thành, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, tổ trưởng tổ 1 chủ trì thảo luận tại tổ.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, tổ trưởng tổ thảo luận số 2 phát biểu tại phiên thảo luận. 

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu thảo luận tại tổ.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu thảo luận.Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận. 
Đồng chí Thái Thị Thu Hường, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy phát biểu thảo luận tại tổ.

Đồng chí Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình phát biểu thảo luận tại tổ.

Đồng chí Bùi Đức Hoàng, Bí thư Huyện ủy Đông Hưng phát biểu thảo luận tại tổ.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ.

Đồng chí Tăng Bá Phúc, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ.

Đồng chí Phạm Hồng Tùng, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu thảo luận tại tổ.

Đồng chí Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu thảo luận.  

Đồng chí Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà phát biểu thảo luận.

Đồng chí Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu thảo luận.  

Đồng chí Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế phát biểu thảo luận.

Đồng chí Phạm Tùng Lâm,Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phát biểu thảo luận.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải phát biểu thảo luận.

Đồng chí Vũ Xuân Thành, Bí thư Huyện Ủy huyện Kiến Xương phát biểu thảo luận.  

Đồng chí Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu thảo luận.


Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu thảo luận. 

Tin: Đào Quyên

 Ảnh: Nhóm phóng viên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày