Thứ 7, 03/06/2023, 12:31[GMT+7]

Xây dựng Quỳnh Phụ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững

Thứ 2, 13/07/2020 | 08:53:09
1,123 lượt xem

Đồng chí Đinh Trọng Xá, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Giao nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn gặp một số khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Quỳnh Phụ đã vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết. Nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, các khâu đột phá và đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. 16/22 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế tiếp tục phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,3% vượt chỉ tiêu đại hội 1,8%. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 1 năm so với mục tiêu đại hội và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát huy tốt thế mạnh, thu hút đầu tư đạt cao và đã có tập đoàn lớn đầu tư vào huyện. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể hiệu quả tốt.

Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần May Hà Thành, xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ).

Để đạt được kết quả toàn diện trên, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thể hiện vai trò hạt nhân quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, tiếp tục có nhiều đổi mới và thực hiện toàn diện, hiệu quả. Công tác tư tưởng, chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Việc tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đạt kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin và giữ vững định hướng chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong Đảng bộ huyện giai đoạn 2018 - 2020”; ban hành 2 đề án về công tác tổ chức để nâng cao chất lượng, hiệu quả, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng. Nhờ đó, nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ có nhiều chuyển biến rõ nét. Cấp ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương, quy định của cấp ủy cấp trên về công tác cán bộ, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện đồng bộ các nghị quyết, kế hoạch, đề án, quy chế, quy định, chương trình hành động liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ được giữ vững, phân cấp quản lý cán bộ gắn với nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu. Chất lượng đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được thực hiện nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm; kỷ luật của Đảng được giữ vững. Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân. Phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng có nhiều đổi mới; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tăng cường phân cấp, phân nhiệm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được củng cố, tăng cường. Phong cách, lề lối làm việc tiếp tục được cải tiến theo hướng sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. MTTQ và các đoàn thể được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch và đạt kết quả tích cực, lan tỏa ngày càng sâu rộng trong xã hội.

Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) chăm sóc cây màu.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự báo nền kinh tế đất nước tiếp tục đà tăng trưởng, tỉnh Thái Bình và huyện Quỳnh Phụ đang đứng trước nhiều cơ hội, thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh tế. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ có truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo. Hạ tầng cơ bản hoàn thiện, huyện đạt chuẩn nông thôn mới là những điều kiện quan trọng để huyện có sự bứt phá trong những năm tới.

Với mục tiêu xây dựng Quỳnh Phụ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Phụ đoàn kết, nỗ lực, tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Học sinh Trường THCS An Vũ (Quỳnh Phụ) trong giờ học trên lớp.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển sản xuất theo hướng tập trung, thiết lập mô hình chuỗi liên kết, sản phẩm sạch, an toàn; nâng cao chất lượng toàn diện tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng hoàn thiện hạ tầng giao thông và quy hoạch phát triển đô thị. Tăng cường quản lý đất đai, môi trường. Tập trung huy động các nguồn lực xây dựng hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”. Đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, phát huy dân chủ gắn với quyền và trách nhiệm người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên củng cố, xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững mạnh. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, chủ động chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc phát sinh ngay tại cơ sở.

Xây dựng con người phát triển toàn diện; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phát huy các giá trị truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường đào tạo lao động, thực hiện tốt các chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, huyện cũng đề ra 3 khâu đột phá, coi đây là định hướng xuyên suốt của Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tăng cường cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện. Tập trung phát triển các dự án nông nghiệp theo chuỗi liên kết, các dự án sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường và giải quyết tốt việc làm; phát triển mạnh chăn nuôi tập trung theo vùng quy hoạch, kiên quyết xóa bỏ tập quán chăn nuôi gia trại nhỏ lẻ trong khu dân cư. Đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển; nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Quỳnh Phụ sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, xây dựng Quỳnh Phụ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững.

Đinh Trọng Xá
(Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ)


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày