Thứ 7, 01/04/2023, 11:04[GMT+7]

Đề nghị địa phương thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn sách giáo khoa mới

Thứ 3, 28/02/2023 | 17:25:43
1,628 lượt xem
Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo đúng quy định.

Giáo viên, học sinh tham khảo sách giáo khoa mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông bảo đảm tính dân chủ, khách quan, minh bạch, vì quyền lợi của học sinh; xây dựng báo cáo, thuyết minh về quá trình tổ chức lựa chọn, kết quả, lý do lựa chọn, kèm theo danh mục sách giáo khoa đề xuất lựa chọn gửi phòng giáo dục và đào tạo (đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở), gửi sở giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông).

Đối với môn âm nhạc và mỹ thuật cấp trung học phổ thông, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch tuyển dụng, sắp xếp bố trí giáo viên giảng dạy cho các trường trung học phổ thông. Trước mắt, có thể ưu tiên huy động giáo viên âm nhạc, mỹ thuật ở cấp trung học cơ sở có trình độ đại học trở lên để bố trí dạy học hai môn này ở những nơi có điều kiện thực hiện; đồng thời, lựa chọn một số giáo viên trong số đó để tham gia hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo hội đồng lựa chọn sách giáo khoa thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông bảo đảm công tâm, khách quan, minh bạch, tôn trọng ý kiến đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông.

Các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tổ chức nghiên cứu các sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; phân tích, đánh giá về quá trình tổ chức và kết quả đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông, sự phù hợp của các sách giáo khoa với địa phương, cơ sở giáo dục phổ thông; tổ chức họp, thảo luận, đặc biệt lưu ý đối với các sách giáo khoa có nhiều cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn trước khi tổ chức bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa.

Theo hanoimoi.com.vn