Thứ 3, 03/10/2023, 10:01[GMT+7]

Tăng cường phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ 6, 01/01/2021 | 13:44:37
815 lượt xem
Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình được tái lập tháng 4/2013. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề ra chủ trương, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đạt hiệu quả.

Thành phố Thái Bình.

Những ngày đầu mới tái lập, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, vừa ổn định tổ chức vừa triển khai hoạt động, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện ủy, thành ủy tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh ban hành các quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan phối hợp chủ động thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của mình trên nguyên tắc bảo đảm các quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Chế độ trao đổi thông tin; việc xử lý công việc liên quan đến công tác phối hợp; mối quan hệ công tác giữa các phòng nghiệp vụ của mỗi cơ quan phối hợp ngày càng chặt chẽ. Khi có vấn đề phát sinh, lãnh đạo các cơ quan phối hợp đã trao đổi, thống nhất, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ khi tái lập đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban Chỉ đạo 1593 ban hành gần 300 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, 82 báo cáo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tham mưu Ban Chỉ đạo 1593 đưa 11 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo; tham dự các phiên tòa xét xử vụ án diện Ban Chỉ đạo 1593 theo dõi, chỉ đạo. Chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp dân định kỳ hàng tháng. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Ban và đơn do Thường trực Tỉnh ủy giao. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp bảo đảm đúng tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.

Cùng với đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 11 cuộc kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng. Hàng năm chủ trì rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, báo cáo Ban Bí thư và các bộ, ngành trung ương. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp tổ chức 10 cuộc kiểm tra về công tác nội chính, cải cách tư pháp tại các huyện ủy, thành ủy, các tổ chức đảng cơ quan tư pháp và các ngành có liên quan. Sau mỗi cuộc kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng hàng quý, 6 tháng, năm; sau mỗi kỳ giao ban, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu ban hành thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban gửi ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan của tỉnh để triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận. Thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Tham gia đoàn thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND các huyện, thành phố, giám đốc các sở, ngành trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan thẩm định báo cáo văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.

Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập tổ giúp việc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho trên 300 cán bộ tổng hợp, tham mưu giúp việc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của huyện ủy, thành ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và chuyên viên của Ban. Thông qua đó, chất lượng tham mưu và phương pháp tác nghiệp của đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp các cấp được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Có thể nói, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cấp, các ngành, đoàn thể.

Nguyễn Thị Khánh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy)