Thứ 2, 22/07/2024, 00:16[GMT+7]

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Thứ 6, 08/01/2021 | 07:34:42
1,275 lượt xem
Ngày 7/1, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đến dự và phát biểu tại Hội thảo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đồng chủ trì Hội thảo.

Đến dự hội thảo có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân...

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu ngày càng thâm độc, những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, hội thảo dịp để trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng và với lực lượng Công an. Qua hội thảo, xác định rõ nội dung, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an và các ngành hữu quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã đạt những kết tích cực

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại Hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận những đóng góp tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các đại biểu, các nhà khoa học dành cho hội thảo.

Theo Thường trực Ban Bí thư, ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng đến nay, ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, nhất là những bước ngoặt, thời điểm khó khăn của cách mạng, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn có tầm quan trọng hàng đầu, gắn liền với nhiệm vụ trọng yếu bảo vệ con đường cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ đất nước và nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, mục đích của Nghị quyết 35-NQ/TW là nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới… 

Sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, với sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, sự phối hợp trách nhiệm, đồng bộ, hệ thống của các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc quyết liệt, bền bỉ của các lực lượng, đơn vị chức năng, các cơ quan báo chí, truyền thông..., công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt những kết quả tích cực.

Theo Thường trực Ban Bí thư, những kết quả này đã góp phần quan trọng vào bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng môi trường thông tin dân chủ, kỷ cương, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, kết quả bước đầu đạt được là rất quan trọng, song không được chủ quan, thỏa mãn, cần thẳng thắn nhìn nhận, phân tích sâu những khó khăn, bất cập, thách thức mà thực tiễn đã và đang đặt ra để có chủ trương, giải pháp phù hợp trong thời gian tới. Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, cần thường xuyên tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời đề xuất bước đi, giải pháp phù hợp với tình hình mới, bảo đảm tính chủ động, kiên quyết, giành thắng lợi trên các mặt trận…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Tại Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã tích cực tham luận, tập trung đánh giá một cách toàn diện, cung cấp hàm lượng thông tin khoa học cao, luận giải toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới...

Hội thảo đã thống nhất, thời gian tới, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị; lực lượng Công an nhân dân tiên phong đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên cả 3 phương diện là nhận diện, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh, xử lý. Cùng với đó, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng; nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị...

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Thay mặt các cơ quan tổ chức Hội thảo, phát biểu bế mạc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia thuộc các ban, bộ, ngành, địa phương và trong lực lượng Công an nhân dân đã dành thời gian, trí tuệ, tâm huyết đóng góp cho sự thành công của Hội thảo. 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận các cơ quan báo chí, truyền thông đã khẳng định tiếng nói chính thống, đấu tranh mạnh mẽ, liên tục để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan báo chí đã tích cực tổ chức triển khai thông tin tuyên truyền đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; phản bác tin giả, thông tin sai lệch; phê phán các biểu hiện, hành vi sai trái đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lợi ích của nhân dân.

Các chương trình với cách chọn đề tài mang tính thời sự, cái nhìn trực diện, đấu tranh thẳng thắn, đã có tác động mạnh mẽ, cảnh tỉnh, nâng cao sức tự đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những chiêu bài kích động, xuyên tạc, bịa đặt gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch, phản động; qua đó, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và tiền đồ của đất nước...

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, Ban Tổ chức sẽ tiếp thu đầy đủ và tổng hợp các ý kiến tại Hội thảo và quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới...

Theo: baotintuc.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày