Thứ 5, 23/05/2024, 06:32[GMT+7]

Linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, khắc phục triệt để bệnh hình thức

Thứ 2, 20/06/2022 | 08:42:26
1,671 lượt xem
Ngày 26/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 108-KH/TU về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu đặt ra đối với đợt sinh hoạt, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thành phố Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng lần này có ý nghĩa như thế nào đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cũng như sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới?

Đồng chí Phạm Đồng Thụy: Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Đồng thời, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. 

Từ đó nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng, ý chí, hành động và sự đồng thuận trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, hiện thực hóa khát vọng, ý chí vươn lên, phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những nội dung chính của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng lần này?

Đồng chí Phạm Đồng Thụy: Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng lần này gồm 2 nội dung chính: sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” tập trung quán triệt quan điểm của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị trung ương nhất là từ hội nghị Trung ương 3 (khóa VII), hội nghị Trung ương 6, lần 2 (khóa VIII), các hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); quán triệt, thảo luận, làm rõ những nội dung mới của hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); đặt việc thực hiện kết luận, quy định của hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ và nghị quyết của cấp ủy địa phương, đơn vị, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh. 

Đối với đợt sinh hoạt này, các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện thông qua các kỳ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị định kỳ; chú trọng thực hiện vào các dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đợt kiểm điểm 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm. Riêng trong năm 2022, các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ thực hiện tập trung cao điểm vào dịp sơ kết 6 tháng đầu năm, hoàn thành đợt cao điểm trong tháng 6/2022.

Đối với đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc triển khai đợt sinh hoạt được tổ chức thường xuyên, tập trung cao điểm vào các dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2022), kỷ niệm 105 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (7/11/1917 - 7/11/2022) với nội dung chủ yếu tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội; khẳng định và làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ những thành tựu trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ).

Phóng viên: Để đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng đạt hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, khắc phục triệt để bệnh hình thức, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Đồng Thụy: Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng lần này thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Để đợt sinh hoạt đạt hiệu quả thiết thực, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần đưa nội dung kết luận, quy định của hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và những nội dung được nghiên cứu, học tập, quán triệt vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện thật tốt, đạt kết quả thiết thực. 

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề “một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” vào trong sinh hoạt hàng tháng, hàng quý của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị. Để khắc phục bệnh hình thức thì mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước. Căn cứ vào kết luận, quy định của hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, đơn vị mình để tự sửa phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế, khuyết điểm, không đứng ngoài cuộc. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang và lợi dụng dịp này để bôi nhọ, nói xấu nhau với những động cơ không trong sáng, gây mất đoàn kết. Tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, tự giác, thẳng thắn, trách nhiệm cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự.

Ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có thể tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề với các hình thức sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp bộ đoàn, hội tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, hội viên; tổ chức các diễn đàn, hội thảo, cuộc thi, tọa đàm để tuyên truyền sâu rộng trong thế hệ trẻ về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy cần chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức đợt sinh hoạt, kịp thời chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa tốt nhất là việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua đợt sinh hoạt chính trị.

Tin rằng, với sự vào cuộc nhiệt tình, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sẽ đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vươn lên giành nhiều thắng lợi mới trong thời gian tới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đào Quyên
(thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày