Thứ 4, 24/07/2024, 10:47[GMT+7]

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ 5, 29/12/2022 | 15:17:00
986 lượt xem
Sáng 29/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước năm 2022. Các đồng chí: Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Nội vụ, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đánh giá, năm 2022, công tác dân vận của cơ quan nhà nước tiếp tục được cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo và triển khai, thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực; nhất là việc thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng, xây dựng, ban hành các chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành dân chủ, công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được tăng cường, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và phát huy được quyền làm chủ của nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phòng, chống đại dịch Covid-19, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Công tác cải cách hành chính được chú trọng, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hội nhập quốc tế; tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, Chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số quốc gia, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Từ năm 2021 đến nay, toàn quốc đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định của 9 bộ, cơ quan.

Công tác dân vận qua tiếp công dân, qua đối thoại trực tiếp, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo được chú trọng, giải quyết kịp thời. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai thực hiện quyết liệt đạt nhiều kết quả, được nhân dân đồng tình đánh giá cao. Hoạt động phối hợp thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị ngày càng chặt chẽ, phát huy hiệu quả,…

Hội nghị cũng tập trung làm rõ những hạn chế, phân tích nguyên nhân của những tồn tại trong công tác dân vận của cơ quan nhà nước năm 2022; bàn thảo, thống nhất một số nhiệm vụ năm 2023.

Trong đó, trọng tâm là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận và các chỉ thị, kết luận mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác quan trọng này.

Tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận trong công tác xây dựng và ban hành pháp luật. Tiếp tục xây dựng Đề án chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử, hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số. Tập trung hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, nhất là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (có hiệu từ ngày 1/7/2023); nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp dân gắn với xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường công tác đối thoại, hòa giải. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, phát huy vai trò của giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày