Thứ 2, 15/07/2024, 11:12[GMT+7]

Gia đình văn hóa - Kết nối yêu thương

Thứ 5, 27/06/2024 | 16:41:04
12,606 lượt xem
Hơn 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Phong trào đã góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sạch, đẹp, an toàn, nâng cao hiệu quả các thiết chế và hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở. Qua đó đã tạo điều kiện để người dân nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa, tạo động lực để phát triển văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Video: 270624-_GIA_DINH_VAN_HOA_-_S4.mp4?_t=1719481180

 Tú Anh – Thanh Tùng