Thứ 2, 05/06/2023, 17:37[GMT+7]

Về việc phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư Dự án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu thiết chế công đoàn xã Song An, huyện Vũ Thư

Thứ 2, 06/02/2023 | 08:05:29
6,489 lượt xem
Quyết định số 190/QĐ-UBND, ngày 3 tháng 2 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư Dự án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu thiết chế công đoàn xã Song An, huyện Vũ Thư

Ảnh minh họa.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 10326/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu thiết chế công đoàn tại xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 90/TTr-SKHĐT ngày 28/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu thiết chế công đoàn tại xã Song An, huyện Vũ Thư với nội dung sau:

1. Tên dự án: Dự án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu thiết chế công đoàn tại xã Song An, huyện Vũ Thư.

2. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Song An, huyện Vũ Thư.

3. Hiện trạng sử dụng đất: Hiện trạng khu vực dự kiến thực hiện dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, đất giao thông, thủy lợi nội đồng chưa giải phóng mặt bằng.

4. Thông tin về diện tích đất quy hoạch: Theo Quyết định số 10326/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện Vũ Thư; cụ thể:

Tổng diện tích đất theo quy hoạch là: 37.732,2m2, trong đó:

- Đất khu Thiết chế công đoàn là: 9.430,2m2 (thực hiện bằng dự án độc lập);

- Đất giao thông theo quy hoạch phân khu: 5.389,7m2 (thực hiện bằng dự án độc lập);

- Đất dự án khu nhà ở xã hội: 22.912,3m2.

5. Quy mô đầu tư:

5.1. Diện tích đất dự án khu nhà ở xã hội: 22.912,3m2, gồm:

- Đất công trình xây dựng:

+ Nhà ở xã hội: 5.462m2 (đất nhà ở xã hội 1: 1.365,5m2; đất nhà ở xã hội 2: 1.365,5m2; đất nhà ở xã hội 3: 1.365,5m2; đất nhà ở xã hội 4: 1.365,5m2)

+ Đất nhà liên kế: 908,6m2.

+ Đất nhà để xe: 1.304,0m2

- Đất cây xanh: 5.415,4m2

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 150,0m2

- Đất sân, đường nội bộ, bãi để xe ngoài trời: 9.672,3m2;

5.2. Quy mô dân số: Khoảng 1.834 người.

5.3. Mật độ xây dựng: 33,5%

5.4. Hệ số sử dụng đất: 3,23 lần.

5.5. Số lượng nhà ở

- Số căn nhà ở liên kế (không chung bộ phận kết cấu) là: 10 căn.

- Công trình nhà ở cao tầng: Xây dựng 4 khu nhà ở cao tầng với diện tích mỗi khu là 1.365,5m2, chiều cao 12 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 65.544,0m2; diện tích sàn khoảng 70%, tổng diện tích sàn, tương ứng khoảng 45.880,8m2.

5.6. Phương án đầu tư, kinh doanh:

- Đối với các công trình nhà ở: Chủ đầu tư tổ chức đầu tư xây dựng, kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật: Chủ đầu tư tổ chức đầu tư xây dựng tuân thủ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt. Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho chính quyền địa phương, cơ quan có chức năng tổ chức quản lý, khai thác, vận hành theo quy định.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 572.164.392.000 đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư.

8. Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 120 tháng (gồm cả thời gian xây dựng, bàn giao hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh nhà ở và hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua) kể từ ngày có quyết định giao đất.

9. Thông tin liên hệ:

9.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình.

- Địa chỉ: Số 233, phố Hai Bà Trưng, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Số điện thoại: 02273.831.774

- Số fax: 02273.830.326

9.2. Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

- Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Số điện thoại: 02273.831.447

- Số fax: 02273.836.173

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đăng tải thông tin danh mục dự án:

- Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư chịu trách nhiệm đăng tải, công bố danh mục dự án thu hút đầu tư trên Trang thông tin điện tử của các đơn vị;

- Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Báo Thái Bình đăng tải trên báo giấy và báo điện tử;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và trên Báo Đấu thầu (03 số liên tiếp) và hình thức khác (nếu có);

- Thời gian thực hiện đăng tải lần đầu không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ký phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư theo quy định của pháp luật với nguyên tắc bảo đảm công khai minh bạch, thông tin đầy đủ, chính xác đến các nhà đầu tư quan tâm đến dự án với mục tiêu thu hút được nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để triển khai đầu tư hiệu quả, sớm đưa vào khai thác sử dụng dự án nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Sau 40 ngày (gồm cả ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật) kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ký phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư.

Nhà đầu tư quan tâm nộp Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình.

Sau 15 ngày (gồm cả ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên; cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện như sau:

- Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Trường hợp có từ 02 (hai) nhà đầu tư trở lên nộp hồ sơ hợp lệ, thực hiện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu được quy định tại mục 1 Chương II Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng và pháp luật về đấu thầu hiện hành.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về thông tin và tính chính xác của các tài liệu trong hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, theo dõi hoạt động lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng. Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Tổng biên tập Báo Thái Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày