Thứ 7, 09/12/2023, 11:21[GMT+7]

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ 2, 30/10/2023 | 22:34:29
2,556 lượt xem
Thời gian gần đây, các thế lực thù địch lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội tấn công phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, nhận diện nội dung thông tin sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng, đánh giá đúng thực trạng cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng, đề xuất những giải pháp tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học, cách mạng, là chân lý, có giá trị vượt thời đại.

Nội dung thông tin sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng

Trong thời đại kỹ thuật số, không gian mạng đã trở thành mặt trận quan trọng trong đấu tranh tư tưởng. Dựa vào những ưu điểm vượt trội so với các phương tiện truyền thông truyền thống, đặc biệt là tính siêu kết nối, tính mở, khó kiểm soát, ẩn danh, không gian mạng đã bị các thế lực thù địch lợi dụng để truyền bá những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Nội dung thông tin xuyên tạc, sai sự thật của các thế lực thù địch vô cùng đa dạng và phức tạp, bao trùm mọi lĩnh vực tư tưởng, chính trị, xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội..., trong đó tập trung tấn công một số nội dung cốt lõi về tư tưởng của Đảng ta. Chúng xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tập trung tấn công những nguyên tắc then chốt, những vấn đề cơ bản nhất như phê phán quy luật giá trị thặng dư; bác bỏ chủ nghĩa duy vật lịch sử dựa trên cơ sở bác bỏ bản chất cách mạng và khoa học của lý thuyết kinh tế - xã hội; bác bỏ bản chất lịch sử, sứ mệnh của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta; phủ nhận học thuyết xã hội chủ nghĩa, làm sai lệch mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chúng tấn công, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận nội dung, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh…

Cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng - ưu điểm và hạn chế

Trong những năm qua, cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng đã từng bước ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh mạng, củng cố và phát triển không gian mạng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng vẫn còn những hạn chế, bất cập như hình thức thông tin chưa chuyên nghiệp, chưa hiện đại, chất lượng chưa cao, chưa hiệu quả; chưa phù hợp với xu hướng phát triển của truyền thông thế giới và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; vẫn còn tình trạng mất cân bằng thông tin; sự nhiệt tình, chủ động đấu tranh chống thông tin sai lệch, thông tin, quan điểm thù địch còn hạn chế; cơ chế chủ động hướng dẫn, cung cấp thông tin kịp thời, thu thập thông tin tích cực, chính thống, chống thông tin sai sự thật, bịa đặt, phản động trên mạng xã hội và Internet còn hạn chế...


Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong thời gian tới

Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:

Một là, nâng cao về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, không ngừng mở rộng dân chủ, bảo vệ quyền thông tin cơ bản của công dân. Kiên quyết loại trừ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động ảnh hưởng đến ổn định chính trị, xã hội, thuần phong mỹ tục và nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan chức năng tiếp tục thúc đẩy tuyên truyền, thực hiện Luật An ninh mạng; đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. 

Ba là, tiếp tục nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tiễn đất nước.

Tiếp tục nghiên cứu sâu, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thêm sức sống mới cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng việc bổ sung thực tiễn trên cơ sở thường xuyên tổng kết thực tiễn. Khẳng định, cụ thể hóa những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ rõ những giá trị cốt lõi, giá trị lý luận có sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, trước hết là thế giới quan duy vật biện chứng, phương pháp luận cách mạng; học thuyết giá trị thặng dư; lý thuyết kinh tế - xã hội; lý luận xây dựng Đảng Cộng sản trong lãnh đạo và xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa; lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tư tưởng đoàn kết dân tộc, giải phóng dân tộc và sự phát triển toàn diện của con người. Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác tổng kết thực tiễn, bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những bằng chứng hùng hồn nhất để phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên tất cả các bình diện, trong đó có không gian mạng.


TS. Đỗ Minh Tuấn

Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền