Thứ 3, 16/07/2024, 09:32[GMT+7]

Hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở Quảng Ngãi

Thứ 2, 30/05/2022 | 08:25:01
627 lượt xem
Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra 02 đảng viên là Tỉnh ủy viên, giám sát 06 đảng viên là Tỉnh ủy viên và 06 tổ chức đảng; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy kiểm tra 01 đảng viên, 02 tổ chức đảng và giám sát 01 đảng viên, 03 tổ chức đảng.

Trong chuyến công tác tại Quảng Ngãi mới đây, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm lực lượng Dân quân biển đảo Lý Sơn và cho rằng: Quảng Ngãi là một trong những địa phương đã làm tốt việc xây dựng và phát huy lực lượng này.

Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và thi hành kỷ luật nghiêm túc tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ địa phương trong thời gian qua là tập trung làm tốt và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Thông qua công tác này, đã góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên.

Cụ thể, trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra 02 đảng viên là Tỉnh ủy viên, giám sát 06 đảng viên là Tỉnh ủy viên và 06 tổ chức đảng; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy kiểm tra 01 đảng viên, 02 tổ chức đảng và giám sát 01 đảng viên, 03 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và thi hành kỷ luật nghiêm túc tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Trong đó, đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng (bằng hình thức khiển trách) và 110 đảng viên (trong đó khiển trách 85, cảnh cáo 17, cách chức 01, khai trừ 07 đảng viên). Riêng Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật 01 đảng viên bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Để nhiệm vụ trên được tiến hành đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản của Trung ương khóa XIII về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX. Đồng thời thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm.

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các nội dung sai phạm, khuyết điểm theo Thông báo kết luận số 798, 799-TB/UBKTTW ngày 04/5/2020 của Ủy ban Kiểm  tra Trung ương. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ động, bám sát chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo xử lý, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đến nay, Quảng Ngãi đã khắc phục cơ bản các nội dung theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có các báo cáo gửi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua cũng tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn; đồng thời cũng tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các mô hình thí điểm theo Kết luận 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị. Qua đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý.

Chia sẻ về những kết quả tích cực đạt được về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Đến nay, Quảng Ngãi đã xây dựng và ban hành mới một số quy định, hướng dẫn, đề án về công tác cán bộ, trong đó đáng chú ý là Quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên ra nước ngoài và có liên quan đến yếu tố nước ngoài; Quy định về sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định số 1913-QĐ/TU ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thwofng vụ Tỉnh uỷ quản lý (số 244-QĐ/TU ngày 16/4/2021); Đề án thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử” tại các huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa, Bình Sơn (số 07-ĐA/TU ngày 28/10/2021); Đề án tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 (số 08-ĐA/TU ngày 12/11/2021)…

Cũng tại chuyến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi mới đây, đồng chí Nguyễn Trọng  Nghĩa đã ghi nhận và biểu dương nhiều kết quả trên lĩnh vực xây dựng Đảng mà Đảng bộ địa phương đã đạt được.

Đồng thời với việc ban hành mới các quy định trên, Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành việc phê duyệt Đề án thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm ở 14 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 13 đơn vị cấp huyện.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hiện đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 – 2026; 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; giới thiệu bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy; củng cố, kiện toàn cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo phân cấp gắn với việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thông suốt.

“Trong năm 2021, toàn tỉnh đã tiến hành điều động, luân chuyển 23 cán bộ; kiện toàn, bổ sung, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, thoả thuận bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho 20 cấp trưởng và 27 cấp phó; 05 Bí thư, 03 Phó Bí thư và 13 Ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng; kiện toàn, bổ sung 13 Ủy viên Ban Thường vụ, 06 Bí thư và 03 Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương; 01 Phó Chủ tịch HĐND và 03 Phó Chủ tịch UBND cấp huyện”- đồng chí Đặng Văn Minh thông tin.

Bên cạnh kết quả trên, trong năm 2021 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã chỉ đạo rà soát, khắc phục công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của Ban Bí thư tại Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020. Công tác nhận xét, đánh giá, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ tốt công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đội ngũ đảng viên được chú trọng thực hiện, đạt kết quả tích cực.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực như kể trên, song theo Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng khẳng định: Trên thực tế hiện nay, tại Quảng Ngãi vẫn còn tỉnh trạng một số cấp uỷ, tổ chức đảng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa bảo đảm phương châm "mở" và "động", cơ cấu nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số; công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, phát triển đảng viên, nhất là trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn khó khăn…. “Đây là sẽ là những nhiệm vụ cần được các cấp uỷ trên địa bàn tỉnh tiếp tục nỗ lực khắc phục trong thời gian đến”- Đặng Văn Minh cho hay./.

Theo dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày