Thứ 7, 26/11/2022, 19:44[GMT+7]

Đồng bộ thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính với xử lý kỷ luật của Đảng

Thứ 6, 21/10/2022 | 19:32:07
1,022 lượt xem
Để kịp thời thể chế hóa chủ trương, quan điểm, yêu cầu trong các văn kiện của Đảng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định áp dụng ngay thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với quy định xử lý kỷ luật của Đảng, góp phần tăng tính nghiêm minh trong xử lý vi phạm.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Khắc phục độ vênh trong thời hiệu xử lý kỷ luật đảng và hành chính

Sáng 21/10, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, hiện nay, quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đảng và thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức còn có sự khác nhau.

Cụ thể, đối với hành vi vi phạm phải kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, thời hiệu kỷ luật đảng là 5 năm; thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính là 2 năm. Đối với hành vi vi phạm phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, thời hiệu kỷ luật đảng là 10 năm; thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính là 5 năm.

Do có sự khác nhau nên thực tế phát sinh một số trường hợp đã bị kỷ luật đảng nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật hành chính thì các cơ quan kiến nghị không xử lý kỷ luật, do đã hết thời hiệu theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, điều này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghiêm quy định “kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước, đoàn thể” (khoản 10 Điều 2 Quy định số 69-QĐ/TW), và chủ trương xử lý kỷ luật nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” của Đảng trong thời gian qua.

Để khắc phục vướng mắc này, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cần sửa đổi các quy định có liên quan của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Tuy nhiên, quy trình sửa đổi luật cần có thời gian vì phải thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức Khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên.


Do đó, sau khi xin ý kiến và được sự thống nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV để quyết nghị việc áp dụng ngay thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với quy định xử lý kỷ luật của Đảng trong thời gian nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi các luật có liên quan.

Theo Bộ trưởng, việc ban hành Nghị quyết về áp dụng thời hiệu kỷ luật hành chính là cần thiết để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước.

Do đó, Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Nghị quyết Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, trong đó quy định cụ thể: Áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức Khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo trở lên.

Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thời khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, qua rà soát pháp luật hiện hành, Ủy ban Pháp luật thấy rằng quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Luật Cán bộ, công chức (Điều 80) và Luật Viên chức (Điều 53) chưa bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với quy định mới về kỷ luật của Đảng, dẫn tới một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật đảng nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật hành chính thì hết thời hiệu theo quy định của Luật, làm giảm tính nghiêm minh trong xử lý vi phạm theo pháp luật của Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Do đó, Ủy ban Pháp luật tán thành với Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ tư theo trình tự, thủ tục rút gọn việc áp dụng ngay thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với quy định xử lý kỷ luật của Đảng, qua đó giải quyết vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm cơ sở pháp lý chặt chẽ để thực hiện thống nhất các quy định về nội dung này.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, việc sửa đổi thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính là chủ trương đã rõ, cần quy định để áp dụng ngay nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định của Đảng trong thời gian Chính phủ nghiên cứu để trình Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi các quy định có liên quan của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Hơn nữa, quy định này có nội dung không phức tạp, sau khi Quốc hội xem xét, thảo luận sẽ được tiếp thu, chỉnh lý, đưa vào Nghị quyết Kỳ họp thứ tư để trình Quốc hội thông qua là phù hợp.

Việc xem xét, quyết định áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật theo đề nghị của Chính phủ thực chất là sửa đổi, bổ sung nội dung của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, do đó cần thể hiện trong nghị quyết riêng, nhằm thuận tiện cho việc dẫn chiếu, áp dụng, đồng thời bảo đảm việc xem xét và thông qua nghị quyết được chặt chẽ, kỹ lưỡng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày