Thứ 6, 03/02/2023, 21:01[GMT+7]

Ngành nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ 5, 29/12/2022 | 18:42:51
1,182 lượt xem
Chiều ngày 29/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Với phương châm hành động năm 2022 “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, Bộ Nội vụ luôn bám sát mục tiêu, đường lối của Đảng, quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, khai thông nhiều điểm nghẽn trong quá trình thực thi chính sách. Tập trung nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao theo chương trình công tác của Bộ Nội vụ. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nghiêm túc thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cấp, các ngành. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đổi mới. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới, ngày càng thực chất. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được duy trì ổn định, tuân thủ đúng pháp luật…

Tại hội nghị, các đại biểu các bộ, ngành trung ương và các địa phương đã thảo luận và đề ra 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, ngành nội vụ tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tinh giản bộ máy nhưng phải gắn chặt với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy hệ thống chính trị và toàn dân đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, vận động chức sắc, đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo. Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước về hội, quỹ và các tổ chức phi chính phủ; tăng cường công tác thanh tra công vụ, công chức, góp phần nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tận dụng tối đa tài nguyên số phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành nội vụ.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước.

Xuân Phương