Thứ 7, 09/12/2023, 19:11[GMT+7]

Đổi mới tư duy và phương thức triển khai công tác thông tin đối ngoại

Thứ 4, 11/10/2023 | 18:40:13
1,344 lượt xem
Chiều ngày 11/10, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số-57KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, đối ngoại trong tình hình mới. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh…

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Chính trị yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế. Khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe thông tin về cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; dự thảo đề cương chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW. Đại biểu một số bộ, ngành tham luận làm rõ thêm vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong việc góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác qua điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc, nhất là trên không gian mạng; công tác thông tin đối ngoại góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hóa, lan tỏa giá trị, bản sắc, văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đề nghị ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại các cấp và các lực lượng thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước tập trung quán triệt sâu sắc, nắm vững và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tháng 12/2021 và quan điểm Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Kết luận số 57-KL/TW và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng công tác thông tin đối ngoại, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng; xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai Kết luận số 57-KL/TW một cách sáng tạo, hiệu quả bám sát tình hình thực tiễn, đặc điểm của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Chủ động biến thách thức thành thời cơ, tận dụng hiệu quả các điều kiện từ bối cảnh trong nước và quốc tế để tăng cường đổi mới tư duy và phương thức triển khai công tác thông tin đối ngoại. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về lịch sử, truyền thống đất nước, về đặc trưng văn hóa Việt Nam trọng tâm là các hệ giá trị quốc gia, dân tộc. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong nội dung, phương thức thông tin đối ngoại trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cơ quan thành viên ban chỉ đạo, giữa Ban Chỉ đạo Trung ương với ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố. Rà soát, kiện toàn nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại từ trung ương đến cơ sở.

  Đào Quyên