Thứ 7, 13/04/2024, 10:49[GMT+7]

Tây Ninh cần quan tâm tổ chức cơ sở đảng ở những nơi còn yếu

Chủ nhật, 17/03/2024 | 09:58:35
1,920 lượt xem
Ngày 16/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: tayninh.dcs.vn.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn giữ vững đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, định hướng, đường lối của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết, văn bản của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc của Đảng bộ tỉnh bảo đảm đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; đổi mới tư duy, nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đề ra trong nghị quyết và các chương trình, kế hoạch công tác.

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 68-Ctr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh với 11 nhóm nhiệm vụ, 97 nội dung chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Giai đoạn 2020-2025, đến nay bình quân mỗi năm toàn tỉnh kết nạp 1.062 đảng viên (đạt 110,6% kế hoạch), 20 xã biên giới kết nạp 110 đảng viên (đạt 112,2% kế hoạch). Năm 2023, số đảng viên mới kết nạp đạt 3% tổng số đảng viên của đảng bộ, 20 xã biên giới kết nạp đạt 3,33% tổng số đảng viên của các xã biên giới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh và biểu dương bốn kết quả nổi bật mà Tây Ninh đã đạt được trong 5 năm qua. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện có trọng tâm, quyết liệt, có nhiều đổi mới, kết quả thiết thực, cụ thể, góp phần xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tây Ninh đã nghiêm túc quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chủ trương của Đảng mới ban hành, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII để cụ thể hóa, nghiêm túc tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ tất cả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ. Tỉnh ủy đã quan tâm tạo điều kiện về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và Tây Ninh đã hoàn thành bố trí 100% bí thư cấp ủy trực thuộc không phải là người địa phương.

Tây Ninh cũng là địa phương có nhiều nỗ lực và kết quả tích cực trong công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo chủ trương của Trung ương. Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tương đối tốt, bám sát tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đặc biệt, tỉnh chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hai nội dung lớn về công tác xây dựng Đảng; trong đó, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong bối cảnh mới nhiều khó khăn, phức tạp và có nhiều yếu tố tác động như hiện nay; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm nhiệm vụ, có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày