Thứ 4, 04/10/2023, 03:23[GMT+7]

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ học tập và làm theo Bác

Thứ 7, 10/07/2021 | 07:47:25
1,659 lượt xem
Hướng vào những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy đảng trong Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã lựa chọn vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm để giải quyết.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư và Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021). Ảnh: MỸ HẠNH

Ðề cao trách nhiệm nêu gương

Bám sát nội dung Chỉ thị số 05 và đặc điểm, tình hình của Ðảng bộ, Ðảng ủy Khối xác định bốn nội dung đột phá và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong toàn Ðảng bộ. Trọng tâm là xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trong thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, hách dịch, cửa quyền… Kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo môi trường làm việc lành mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Ðổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức… Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội thông qua việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò, chức năng của tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gắn với thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng…

Ngày 25/1/2017, Ðảng ủy Khối ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ÐUK về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”; đồng thời, cụ thể hóa Quy định số 08-QÐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành T.Ư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư để thực hiện trong toàn Ðảng bộ Khối. Trong đó, tập trung vào nêu gương việc “nói đi đôi với làm”. Ðây là nội dung xuyên suốt được thực hiện nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng phong cách lời nói đi đôi với việc làm, lấy việc làm và hiệu quả của việc làm để nêu gương từ đó tạo sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là nêu gương trong tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ, đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; kịp thời nhận diện những biểu hiện lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để có biện pháp sửa chữa. Thông qua tự phê bình và phê bình để phát huy, khuyến khích các nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, thành nét đẹp văn hóa, góp phần tạo được phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân và thái độ ân cần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương. Trong 5 năm, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối đã trao 222 bằng khen tặng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Nâng cao đạo đức công vụ

Ðảng bộ Khối cơ quan Trung ương là nơi có các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thời gian tới, để  thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII có hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn Ðảng bộ và trong hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Ðảng bộ cần triển khai thực hiện Chỉ thị một cách sáng tạo, phù hợp điều kiện đặc thù của từng đảng bộ, trong đó tập trung vào năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo Bác, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy các cấp cần làm chuyển biến một cách căn bản về nhận thức từ “học tập” đến “làm theo” Bác với những công việc thường xuyên, hằng ngày; vừa đề cao tính tự giác, nêu gương nhưng cũng là yêu cầu bắt buộc; xác định rõ các nội dung mới, giải pháp mới để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo
cụ thể.

Các cấp ủy trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để đưa ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối chiếu với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi cá nhân, mỗi cơ quan, đơn vị “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu”.

Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương, khen thưởng các tấm gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác với những nội dung cụ thể, thiết thực, có tính bền vững, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong Ðảng bộ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nguyễn Minh Chung

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Ðảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày