Thứ 3, 05/12/2023, 03:40[GMT+7]

Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm, bổn phận của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Thứ 5, 26/10/2023 | 08:06:59
2,820 lượt xem
Ngày 25/10, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030”.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trung tướng PGS. TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân nêu rõ, hội thảo được tổ chức nhằm nghiên cứu dưới phương diện lý luận và thực tiễn để phân tích, làm rõ sự quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân; những vấn đề về xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030 theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị ngày 16/3/2022 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” một cách đồng bộ, toàn diện, có hệ thống. 

Trung tướng PGS. TS Phan Xuân Tuy phát biểu đề dẫn hội thảo. 

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, biện pháp có tính khả thi đối với việc quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030, góp phần tăng cường sức chiến đấu, công tác của lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học thảo luận đều khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn, cách mạng và khoa học của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thể hiện cụ thể trong các mặt công tác: luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đưa Công an chính quy về xã; phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia; tham mưu với Đảng, Nhà nước triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa, giải quyết ổn định tình hình ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước.

Hội thảo cũng tập trung đánh giá những kết quả, ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, kinh nghiệm; dự báo tình hình và kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Công tác đảng và công tác chính trị đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Đồng thời, xác định đây là bổn phận, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ; là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện kiên trì, liên tục, bền bỉ, mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên của tổ chức với trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày của cá nhân, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Theo: nhandan.vn