Thứ 4, 30/11/2022, 04:10[GMT+7]

Kiến Xương: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4

Thứ 4, 02/11/2022 | 14:55:09
2,133 lượt xem
Sáng ngày 2/11, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Kiến Xương tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 cấp huyện năm 2022.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 4 ngày, hơn 200 học viên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, khối trưởng các khối lớp trong nhà trường trung học cơ sở, tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở, mầm non trên địa bàn huyện đã được truyền đạt các chuyên đề về: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới…

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo các nhà trường những quan điểm, đường lối, chiến lược của Đảng về quốc phòng - an ninh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Quán triệt những yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó nâng cao trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng địa phương.

Thu Thủy