Thứ 2, 27/05/2024, 10:06[GMT+7]

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Thái Bình vững mạnh trong tình hình mới

Chủ nhật, 08/10/2023 | 19:56:53
15,073 lượt xem
Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Thái Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng địa phương (QSQPĐP), xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) và LLVT ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QSQPĐP, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ năm 2012 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 10 quy chế, 14 quy định, 15 nghị quyết, 8 đề án, 27 chỉ thị, 408 kế hoạch, 37 chương trình và nhiều văn bản lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị; UBND thành phố ban hành 38 văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QSQPĐP. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách từng lĩnh vực, từng phường, xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, qua đó kịp thời chấn chỉnh những địa phương, đơn vị thực hiện chưa nghiêm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ QSQPĐP. Cùng với đó, việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ QSQPĐP, xây dựng KVPT bảo đảm nghiêm túc, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Qua học tập, quán triệt đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, LLVT và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ QSQPĐP, xây dựng KVPT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xác định “mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh”, Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban CHQS thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương lập quy hoạch điều chỉnh bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2020; lập hợp phần quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội vào quy hoạch của địa phương và quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từ năm 2012 đến nay, thành phố đã đầu tư 28,7 tỷ đồng xây dựng các công trình, hạng mục trong KVPT thành phố. Công tác quy hoạch đô thị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh được các cấp, các ngành cho chủ trương, phê duyệt đúng nguyên tắc, trình tự, đặc biệt là các dự án liên quan đến hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài được thẩm định và xin ý kiến Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh về bảo đảm bí mật quân sự và công trình trong KVPT.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Bình làm chủ vũ khí, trang bị.

Cùng với tăng cường tiềm lực cho KVPT, thành phố đã tập trung xây dựng LLVT có số lượng hợp lý, chất lượng cao; xây dựng lực lượng thường trực theo hướng tinh gọn, chính quy, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QSQPĐP. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, rèn luyện ý chí phấn đấu và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 2012 đến nay có 21 đồng chí được tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 2 do Quân khu 3 tổ chức; 262 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3 do tỉnh tổ chức. Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh thành phố và các phường, xã tổ chức 13 lớp bồi dưỡng cho hơn 6.300 đồng chí thuộc đối tượng 4. Toàn thành phố tổ chức giáo dục kiến thức QSQPĐP cho hơn 25.300 học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn. Cũng trong thời gian qua, thành phố đã tập trung xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu và quy mô phù hợp, chất lượng ngày càng cao, thời bình đạt tỷ lệ 1,6% so với dân số, biên chế 99 đầu mối đơn vị. 10 năm qua, toàn thành phố lập mới 6 đơn vị tự vệ, lực lượng dự bị động viên sắp xếp đạt 99,3%, tổ chức biên chế đủ 12/12 đầu mối đơn vị, tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự đạt trên 90%.

Những kết quả đạt được trong tăng cường tiềm lực QSQPĐP đã góp phần quan trọng xây dựng KVPT thành phố vững chắc, tiềm lực chính trị, kinh tế, khoa học, tiềm lực quân sự được tăng cường; LLVT thành phố tiếp tục được chăm lo xây dựng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2022, giá trị sản xuất của thành phố đạt 49.074 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với năm 2013; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp - xây dựng 76,72%, thương mại - dịch vụ 21,44%, nông nghiệp - thủy sản 1,84%. 9 tháng đầu năm, thành phố đã hoàn thành 46/50 nhiệm vụ chương trình công tác năm 2023, tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 36.500 tỷ đồng, tăng 7,84% so với cùng kỳ, chiếm 25,8% tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh. Hạ tầng thương mại tiếp tục được đầu tư, phát triển. Hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố được đầu tư đồng bộ, đô thị được chỉnh trang theo hướng văn minh, hiện đại. Nhờ vậy, thành phố đã thu hút được nhiều dự án lớn vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Các dịch vụ về y tế, giáo dục, tài chính, vận tải, viễn thông, du lịch... phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên.

Với truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong chiến tranh cũng như trong thời bình, thời gian tới, thành phố Thái Bình tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục, làm cho các cấp, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng KVPT thành phố vững chắc ngay từ khâu quy hoạch từng dự án, từng công trình xây dựng. Tổ chức tốt công tác diễn tập KVPT ở các cấp. Thường xuyên nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bức xúc ngay tại cơ sở, không để các phần tử xấu lợi dụng, kích động gây phức tạp về an ninh trật tự. Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT; bố trí ngân sách hợp lý, đẩy mạnh huy động các nguồn lực cho việc xây dựng sở chỉ huy, các công trình KVPT then chốt, căn cứ hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cơ bản, vững chắc; chỉ đạo các mặt công tác quốc phòng, an ninh và hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh hoạt động hiệu quả, chất lượng cao, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ QSQPĐP đã đề ra.

Ban CHQS thành phố Thái Bình không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ. 

Hoàng Văn Thành
(Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình)