Thứ 2, 20/05/2024, 19:19[GMT+7]

Xây dựng Quỳnh Phụ phát triển mạnh về kinh tế, củng cố vững chắc về quốc phòng, an ninh

Thứ 6, 20/10/2023 | 09:06:02
16,130 lượt xem
Công tác quốc phòng, an ninh (QPAN) là chủ trương chiến lược quan trọng của Đảng, là nội dung hàng đầu để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Phụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác QPAN bằng nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả, qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Quỳnh Phụ là huyện nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh, có diện tích tự nhiên trên 209,5km2 với 37 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 2 thị trấn và 35 xã), dân số trên 265.000 người. Huyện là cửa ngõ nối tỉnh Thái Bình với vùng kinh tế trọng điểm: Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh nên có vị trí quan trọng về nhiều mặt, nhất là kinh tế, QPAN.

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ luôn xác định củng cố QPAN, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, trong đó sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, trong đó xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là khâu then chốt; chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Xác định phát triển kinh tế - xã hội phải kết hợp chặt chẽ với bảo đảm QPAN, cùng với triển khai lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 và các quy hoạch chi tiết của địa phương, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan và các địa phương lập quy hoạch điều chỉnh bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, các công trình phục vụ QPAN được quan tâm, bố trí quy hoạch tại các vị trí chiến lược để phục vụ tốt nhất cho công tác bảo đảm QPAN của huyện. Bên cạnh đó, huyện tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, nhất là những công trình giao thông đường bộ bảo đảm tính lưỡng dụng vừa phục vụ cho vận chuyển giao thương hàng hóa thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vừa sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và các nhiệm vụ QPAN.

Trước sự phát triển mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhằm củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao đòi hỏi công tác giáo dục QPAN cần thường xuyên đổi mới, cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất. Hàng năm, UBND huyện đã kiện toàn Hội đồng giáo dục QPAN ở cấp huyện và chỉ đạo kiện toàn hội đồng giáo dục QPAN ở cấp xã; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Từ năm 2013 đến nay, huyện đã cử 9 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2 do Hội đồng giáo dục QPAN Quân khu 3 tổ chức; 211 đồng chí đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN do Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh tổ chức, Hội đồng giáo dục QPAN huyện mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 cho 2.673 đồng chí, hội đồng giáo dục QPAN các xã, thị trấn mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4, 5 là 6.741 đồng chí; đồng thời tổ chức giáo dục kiến thức QPAN cho trên 48.300 lượt học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn. Thông qua bồi dưỡng, các đối tượng đã nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Cùng với công tác giáo dục QPAN, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, phù hợp với đặc điểm địa bàn, trong đó tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, LLVT và các tầng lớp nhân dân đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc và tổ chức thành công các cuộc diễn tập. Từ năm 2013 đến nay, huyện đã chỉ đạo tổ chức 3 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ ở cấp huyện và chỉ đạo 100% các xã, thị trấn tổ chức diễn tập cấp xã trong khu vực phòng thủ, đồng thời tập trung xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, qua đó tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn ổn định, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Từ những kết quả đạt được trong công tác củng cố quân sự, quốc phòng địa phương đã góp phần quan trọng xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, kinh tế của huyện có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2021 - 2023 đạt 71.274,9 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm đạt 12%, đạt 78,8% chỉ tiêu kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 3 năm ước đạt 11.559,2 tỷ đồng, đạt 94,9% kế hoạch, tốc độ bình quân 3 năm tăng 2,6%; ngành công nghiệp, xây dựng ước đạt 50.418,9 tỷ đồng, đạt 75,3% kế hoạch, tăng bình quân 15,3%; thương mại, dịch vụ ước đạt 9.296,8  tỷ đồng... Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng đạt 70,5%; thương mại và dịch vụ 14,4%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 15,1%. Huyện tập trung các nguồn lực xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội như trụ sở, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học cấp xã; quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng mới 7 công trình ghi công liệt sĩ xã, cụm xã theo tiêu chí mới, cải tạo, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ còn lại với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng. Hạ tầng giao thông của huyện được đầu tư đồng bộ, nhân dân đồng thuận tự nguyện tặng 347.354,8mđất cho nhà nước không đòi lại trị giá gần 500 tỷ đồng... Nhờ vậy, huyện đã thu hút được nhiều dự án lớn vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Các dịch vụ về y tế, giáo dục... phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ quan tâm nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, huyện Quỳnh Phụ chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, thường xuyên cập nhập tình hình, có nhiều đổi mới trong hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với củng cố QPAN, xây dựng khu vực phòng thủ của huyện; chú trọng việc quy hoạch từng dự án, từng công trình xây dựng, từng cụm công nghiệp. Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Bố trí ngân sách hợp lý, huy động các nguồn lực cho việc xây dựng sở chỉ huy, các công trình khu vực phòng thủ, căn cứ hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cơ bản, vững chắc. Cơ quan quân sự, công an chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, an ninh trật tự. Tập trung củng cố, xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nền tảng để xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Đinh Trọng Xá
(Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ)