Thứ 2, 22/07/2024, 11:50[GMT+7]

Để bộ máy tinh gọn, thông suốt, hiệu quả (kỳ 2)

Thứ 2, 31/07/2017 | 10:15:50
1,199 lượt xem
Những năm qua, các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế (TGBC) gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), đạt được một số kết quả tích cực. Quá trình thực hiện công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành, CBCCVC và nhân dân.

Giờ thực hành ở Trường Cao đẳng nghề Thái Bình.

Kỳ 2: Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế

Chỉ đạo quyết liệt
Thực hiện Nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về TGBC và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, Nghị định số 108 ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách TGBC, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh triển khai, quán triệt chủ trương TGBC đến toàn thể CBCCVC. Yêu cầu từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch TGBC trong 7 năm (2015 - 2021), xác định tỷ lệ TGBC đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế được giao năm 2015 (mỗi năm thực hiện tinh giản 1,5% đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp giao năm 2015). Đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ năm 2015 đến năm 2017 chưa tinh giản được biên chế công chức, biên chế sự nghiệp theo tỷ lệ quy định thì năm 2018 phải giảm tối thiếu 4,5% hoặc từ năm 2018 phải giảm tối thiểu mỗi năm 2,5% biên chế được giao năm 2015. Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì cơ quan, đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế công chức hoặc biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao. Tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng đối với biên chế công chức, biên chế sự nghiệp đã thực hiện TGBC và nghỉ hưu, thôi việc theo quy định. Không xem xét, tiếp nhận, tuyển dụng bổ sung công chức, viên chức đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện TGBC theo quy định. Không bố trí viên chức làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước mà không có tổ chức sự nghiệp trực thuộc được thành lập theo quy định. Đối với các tổ chức hành chính không có tổ chức sự nghiệp trực thuộc hiện đang được giao biên chế sự nghiệp thì có phương án bố trí, sắp xếp số viên chức hiện có, phấn đấu đến năm 2020 không giao biên chế sự nghiệp cho các tổ chức này.

Cán bộ xã Nguyên Xá (Đông Hưng) kiểm tra đồng ruộng.

Đến nay, từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng đề án TGBC giai đoạn 2015 - 2021 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108 của Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 689 ngày 24/3/2017 phê duyệt kế hoạch TGBC hàng năm (từ năm 2015 đến năm 2021) trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Bình. 

Theo đó, từ năm 2015 đến năm 2021, các cơ quan, tổ chức hành chính phải tinh giản 224 biên chế, đạt tỷ lệ 10,7% biên chế được giao năm 2015; các đơn vị sự nghiệp phải tinh giản 2.791 viên chức (đạt tỷ lệ 10,1% biên chế được giao năm 2015). Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, phấn đấu chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp. Đối với các hội đặc thù được giao định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động thì giữ ổn định, từ năm 2017 thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí đối với hội đặc thù để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao theo đúng quy định của Nghị quyết số 39.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: 3 năm qua, toàn tỉnh đã giảm được 727 biên chế (công chức 72, biên chế sự nghiệp 655); trong đó, số người nghỉ để hưởng chế độ theo Nghị định số 108 của Chính phủ là 133. Nhìn chung, việc thực hiện chính sách TGBC bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Quá trình thực hiện TGBC được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại CBCCVC, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đồng thời thực hiện chế độ, chính sách TGBC kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Nâng cao chất lượng CBCCVC

Thông qua việc thực hiện chính sách TGBC, từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp đã có nhiều thuận lợi cho việc đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch nguồn lực CBCCVC mới, trẻ, năng động, tâm huyết. Thời gian qua, Thái Bình là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước tuyển dụng công chức thông qua hình thức thi tuyển bảo đảm chất lượng, nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định của pháp luật, tạo cơ hội cho người thực tài, có năng lực được làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước. 

Công nhân vận hành dây chuyền kéo sợi của Công ty CP Damsan.

Đồng chí Đặng Văn Hách, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ thi tuyển công chức, kết quả đã tuyển được 407 công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, 286 công chức cấp xã. Ngoài ra, các sở, ngành, các huyện, thành phố đã tuyển dụng được 3.765 viên chức. Từ năm 2011 đến năm 2016, các cấp có thẩm quyền đã bổ nhiệm 119 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 579 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; thực hiện luân chuyển 36 cán bộ cấp sở và tương đương, 164 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Để nâng cao chất lượng CBCCVC, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành đề án tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, hàng năm, CBCCVC làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Nhờ vậy, chất lượng CBCCVC được nâng lên đáng kể, phục vụ tốt cho công tác tuyển chọn cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hàng năm, việc đánh giá, phân loại CBCCVC đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nguyên tắc, đúng thẩm quyền, đánh giá căn cứ vào trách nhiệm được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ; đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm khách quan, công tâm, hạn chế tình trạng nể nang, hình thức.


Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà

Để bộ máy hành chính nhà nước hoạt động hiệu quả trên cơ sở cơ cấu tổ chức tinh gọn với số lượng nhân sự phù hợp, được vận hành một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được giao cần phải thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy hành chính những người không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định. Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, việc tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Hưng Hà bước đầu đạt kết quả đáng mừng. Các cơ quan hành chính nhà nước trong 2 năm 2015, 2016 đã tinh giản được 4 người, năm 2017 tinh giản 2 người. Các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 - 2016 tinh giản 15 người, năm 2017 tinh giản 15 người.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  Đông Hưng

UBND huyện Đông Hưng thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và triển khai đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Bố trí việc làm, số người làm việc theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, đúng chức năng, nhiệm vụ, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đông Hưng đã thực hiện sáp nhập 9 trường liên xã, giảm nhiều biên chế cho huyện. Năm 2015 - 2016, huyện đã tinh giản 10 chỉ tiêu biên chế, trong đó có 3 trường hợp cho thôi việc, năm 2017 sẽ tinh giản tiếp 10 chỉ tiêu biên chế.

Đồng chí Phan Thị Quỳnh Anh, cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng

Tỉnh tổ chức thi tuyển công chức thay vì xét tuyển đã tạo sự công bằng cho tất cả mọi người, ai có đủ tiêu chuẩn đều được tham gia và có cơ hội được trở thành công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, từ đó nâng cao chất lượng đầu vào của đội ngũ cán bộ và tạo được niềm tin trong nhân dân. Là một trong những thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2012, với vốn kiến thức được học tại giảng đường đại học, sự giúp đỡ của đồng nghiệp, tôi đã nhanh chóng tiếp cận, bắt kịp và hoàn thành nhiệm vụ của một kế toán viên.


(còn nữa)

Nguyễn Hình - Thu Hiền