Chủ nhật, 05/02/2023, 12:14[GMT+7]

Phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả công tác Tuyên giáo

Thứ 7, 24/12/2022 | 08:30:05
964 lượt xem
Để phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả công tác Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh nội dung về năm kiên định, bốn yêu cầu, ba nhóm tập trung, hai nhiệm vụ cần kiện toàn của ngành Tuyên giáo trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu bế mạc Hội nghị.

Ngày 23/12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm qua, công tác Tuyên giáo đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá, những điểm mới so với năm 2021, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương toàn Ngành đã nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra và những nhiệm vụ mới phát sinh từ thực tiễn. Đồng chí cũng nhất trí với những nội dung được nêu trong Báo cáo tổng kết cũng như đồng tình với những ý kiến của các đại biểu tham luận tại Hội nghị. Trong đó, đặc biệt là những nội dung trọng tâm như: Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác Tuyên giáo; tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác Tuyên giáo.

Trên từng lĩnh vực cụ thể như: Công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; công tác báo chí xuất bản; công tác văn hóa, văn nghệ; công tác khoa giáo cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Mặc dù còn có những hạn chế, khó khăn, song với những thành tựu nổi bật trong năm qua, ngành Tuyên giáo đã tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi cùng các đại biểu bên lề Hội nghị. 

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, để phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả trong hoạt động của công tác Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã nhấn mạnh tới năm kiên định, bốn yêu cầu, ba nhóm tập trung, hai nhiệm vụ cần kiện toàn của ngành Tuyên giáo.

Theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đây không phải là những vấn đề mới, song cần phải thường xuyên quán triệt, coi như là cẩm nang làm nòng cốt trong tư tưởng, hành động. Cụ thể:

- Năm kiên định gồm: Tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ mới. Tư tưởng đó phải được thấm sâu trong từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, không cho phép ai được ngả nghiêng dao động với mục tiêu cao cả ấy và phải để nó trở thành bản lĩnh, niềm tin;  Kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Kiên định con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Kiên định những nguyên tắc cơ bản của Đảng; Kiên định phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

- Bốn yêu cầu gồm: Yêu cầu dứt khoát phải có tính đảng, tính chiến đấu, phải truyền cảm hứng xuống tới cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong đảng viên. Công tác giáo dục và thuyết phục phải được nâng cao, đặc biệt là chú trọng tới tính thực tiễn, nêu cao vai trò trách nhiệm, từ đó mới chống được quan liêu trong tư tưởng, hành động; Yêu cầu phải triển khai toàn diện, đồng bộ nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm có khâu đột phá; Yêu cầu trong công tác luôn phải đặt quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; Chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không để vùng trắng về công tác tư tưởng.

 Đại biểu tham dự Hội nghị. 

- Ba tập trung gồm: Nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu về thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, công tác lý luận không thể chậm trễ và cần phải có dự báo được một số chiều hướng về tư tưởng, từ đó mới có giải pháp chủ động, mới có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, xử lý tốt các tình huống phát sinh. Cần thẳng thắn chia sẻ thuận lợi, khó khăn để có giải pháp phù hợp vì lợi ích chung; Đổi mới công tác học tập nghị quyết để các nghị quyết đi vào cuộc sống được nhanh chóng, kịp thời, phát huy hiệu quả thiết thực; Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng cũng như nâng tầm tham mưu đối với lĩnh vực khoa giáo của Đảng. Đây là những lĩnh vực được Nhân dân rất quan tâm và mang ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

- Hai kiện toàn gồm: Cần kiện toàn tổ chức bộ máy Tuyên giáo Trung ương và Tuyên giáo các cấp để đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả; Xây dựng quy chế làm việc nội bộ, quy chế làm việc giữa ngành Tuyên giáo với các bộ ngành, đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe nhiều tham luận của các bộ, ngành và địa phương. Các tham luận đã làm rõ hơn thực trạng công tác Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay cũng như những đề xuất để công tác Tuyên giáo phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới./.


Chia sẻ tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Trong năm 2022, Thành phố đã đạt được những kết quả nhanh hơn kỳ vọng và dự báo, đồng bộ và khá toàn diện; quy mô, tốc độ tăng trưởng các ngành, lĩnh vực cơ bản đạt trạng thái trước khi có dịch COVID-19.
Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước điều chỉnh, sắp xếp bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để tạo chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Thành phố cũng tự nhìn nhận vẫn còn những hạn chế, tồn tại, khó khăn và thách thức. Để tiếp tục phát huy những thành tựu quan trọng đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng chí khẳng định: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức quán triệt và quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết mới của Bộ Chính trị sắp ban hành về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố cũng tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ với việc triển khai Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ cũng như nghị quyết mới của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đột phá, thí điểm để tạo động lực mới cho sự phát triển vượt bậc của Thành phố.


Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày