Thứ 7, 10/12/2022, 05:40[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội cơ sở

Thứ 2, 19/09/2022 | 09:16:11
3,359 lượt xem
Ngày 9/1/2020, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (khóa VI) ban hành Nghị quyết số 05/NQ-CCB về xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nghị quyết xác định: xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh là tiền đề, điều kiện, cơ sở quan trọng để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Mô hình nuôi ngao của CCB Nguyễn Đình Thường, xã Đông Hoàng (Tiền Hải).

Xuất phát từ vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp hội, nhất là người đứng đầu, Nghị quyết xác định các giải pháp chủ yếu để xây dựng tổ chức hội cơ sở, trong đó có giải pháp: “Thường xuyên củng cố Ban Chấp hành đủ số lượng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động; gắn xây dựng Ban Chấp hành với xây dựng đội ngũ cán bộ hội cơ sở, nhất là đồng chí Chủ tịch... Phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương hướng dẫn, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh Chủ tịch Hội cơ sở ở xã, phường, thị trấn... Động viên các đồng chí hội viên là CCB nghỉ hưu, đã qua các cương vị chỉ huy, lãnh đạo trong quân đội tích cực tham gia công tác hội để từng bước nâng cao tỷ lệ hội viên là CCB nghỉ hưu làm chủ tịch hội cơ sở...”. Điều đó cho thấy Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là chủ tịch hội cơ sở để làm nòng cốt xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức học tập, quán triệt đến cán bộ, hội viên toàn tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở hội nhất là chủ tịch hội, Thường trực Hội CCB tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong đó tập trung vào 3 giải pháp trọng tâm sau đây:

Một là, thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ hội cơ sở

Ngay sau khi hoàn thành việc phổ biến, học tập, quán triệt Nghị quyết số 09/NQ-CCB, ngày 11/1/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội triển khai công tác quy hoạch cán bộ hội cơ sở. Để bảo đảm quy hoạch có tính kế thừa và phát triển căn cứ tiêu chuẩn cán bộ theo quy định tại Nghị quyết số 09/NQ-CCB, Thường trực Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cơ sở rà soát phát hiện nguồn nhân sự khóa mới, tập trung vào đối tượng hội viên là sĩ quan quân đội nghỉ hưu hoặc nghỉ chế độ bệnh binh. Ở những nơi khó khăn về nguồn nhân sự, Thường trực Hội CCB cấp tỉnh, cấp huyện trực tiếp về cơ sở trao đổi, bàn bạc với cấp ủy, phối hợp chỉ đạo cán bộ hội tuyên truyền, vận động hội viên là sĩ quan tham gia công tác hội và đưa vào nguồn quy hoạch.

Do có sự chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ; quá trình thực hiện dân chủ, công khai, coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nên đến hết quý II/2021, 100% hội cơ sở xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ hội nhiệm kỳ 2022 - 2027, bảo đảm nguyên tắc, chất lượng. Tỷ lệ đạt 1,68 người/chức danh chủ tịch; 1,7 người/chức danh phó chủ tịch. Nguồn nhân sự được giới thiệu quy hoạch chức danh chủ tịch đều là sĩ quan quân đội nghỉ hưu hoặc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

Hai là, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện công tác nhân sự đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027

Quý IV/2021, Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cơ sở rà soát, điều chỉnh, bổ sung nguồn nhân sự trước khi tổ chức Đại hội. Qua rà soát, về cơ bản không phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Từ nguồn nhân sự quy hoạch được phê duyệt, các cơ sở hội trong tỉnh đã xây dựng đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 đúng Hướng dẫn số 107/HD-CCB, ngày 1/6/2021 của Thường trực Trung ương Hội.

Quá trình diễn ra đại hội cấp cơ sở, cùng với việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội, Thường trực Hội CCB cấp tỉnh, cấp huyện quan tâm chỉ đạo chặt chẽ công tác bầu ban chấp hành khóa mới, đặc biệt là các nhân sự chủ chốt: chủ tịch, phó chủ tịch. Ở những nơi còn có những ý kiến khác nhau về nhân sự bầu chức danh chủ tịch hội, Hội CCB tỉnh phối hợp với thường trực huyện ủy, thành ủy chỉ đạo thường trực hội CCB cấp huyện trao đổi thảo luận kỹ với cấp ủy đảng cơ sở, tạo sự thống nhất về công tác nhân sự ban chấp hành nhất là nhân sự được giới thiệu bầu chủ tịch hội. Vì vậy, 260 hội xã, phường, thị trấn đều bầu cử một lần đủ số lượng ủy viên ban chấp hành, đúng với định hướng cơ sở. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ được cấp ủy cơ sở giới thiệu bằng văn bản để bầu chức danh chủ tịch, phó chủ tịch đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Trong số 260 chủ tịch hội xã, phường, thị trấn có 90% là sĩ quan quân đội nghỉ hưu, trong đó có cả cấp đại tá, thượng tá. Số còn lại là công chức cấp xã nhưng chủ yếu là sĩ quan quân đội phục viên tham gia công tác địa phương và phần lớn là đối tượng tái cử.

Ba là, tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng công tác hội

Sau khi hoàn thành đại hội CCB cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương, Hội CCB tỉnh tổ chức tập huấn cán bộ chủ chốt toàn tỉnh năm 2022 cho 320 đồng chí là Chủ tịch hội CCB xã, phường, thị trấn; các đồng chí thường trực, cán bộ chuyên trách các huyện, thành phố, trong đó có gần 60% cán bộ các cấp hội mới tham gia công tác hội lần đầu. Tập trung nghiên cứu sâu những nội dung đáp ứng yêu cầu xây dựng hội cơ sở như: Vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; tổ chức và hoạt động của hội CCB cơ sở, xây dựng hội cơ sở vững mạnh. Các chuyên đề tập huấn đều do các đồng chí lãnh đạo Hội CCB tỉnh trực tiếp giới thiệu.

Do thống nhất chủ trương tập trung xây dựng bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở nên qua gần nửa năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027, hội cơ sở toàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; chế độ sinh hoạt, học tập; xây dựng các điển hình, mô hình tiêu biểu trong các hoạt động của hội. Hy vọng thời gian tới, các cơ sở hội CCB toàn tỉnh có chuyển biến tiến bộ đồng đều, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ theo chức năng của hội và nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyễn Văn Hán
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh