Chủ nhật, 04/12/2022, 06:11[GMT+7]

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Thứ 6, 11/11/2022 | 16:19:38
2,219 lượt xem
Sáng ngày 11/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Đồng chí Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", các cấp ủy, tổ chức đảng và doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, hoạt động của các tổ chức chính trị được nâng cao. Vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tiếp tục được khẳng định; các doanh nghiệp hoạt động ổn định và không ngừng phát triển, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP và ngân sách địa phương, bảo đảm đời sống, việc làm, thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ xã hội; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Những kết quả đó đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ những chủ trương, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ Khối, thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ Tổ quốc được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chú trọng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng cho 12 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

                                                                   Thu Thủy