Thứ 7, 04/02/2023, 16:01[GMT+7]

Giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

Thứ 2, 28/11/2022 | 20:05:12
4,988 lượt xem
Chiều ngày 28/11, Đoàn giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương làm việc với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi giám sát.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thực sự trở thành phong trào sôi nổi, sâu rộng từ tỉnh tới cơ sở, thường xuyên được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, ý thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác giảm nghèo. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả, người nghèo được tiếp cận nhiều hơn với các chính sách trợ giúp của Đảng, Nhà nước, các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và bảo đảm công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua rà soát, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,4%, hộ cận nghèo còn 2,47%; đã có hơn 17.000 hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hơn 25.100 thẻ bảo hiểm y tế cấp cho hộ cận nghèo. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 28,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây mới 417 nhà, sửa chữa 190 nhà đại đoàn kết trị giá trên 8 tỷ đồng...  

Đồng chí Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại buổi giám sát. 

Đại diện Đoàn giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai phong trào thi đua; kết quả thực hiện phong trào, các chính sách giảm nghèo của địa phương đến nay, đánh giá tác động của phong trào thi đua đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới trong công tác giảm nghèo; công tác thi đua - khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào; việc kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên thường xuyên giám sát việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm đúng đối tượng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Sở Nội vụ tăng cường tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở về công tác thi đua khen thưởng, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào; kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần lan tỏa rộng khắp phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tiến Đạt