Thứ 2, 06/02/2023, 00:08[GMT+7]

Đưa chính sách vào cuộc sống, bảo đảm quyền lợi của người có công với cách mạng

Thứ 4, 18/01/2023 | 08:26:26
4,260 lượt xem
Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có quy định việc thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc đồng thời là người hưởng trợ cấp mất sức lao động nếu hồ sơ bảo đảm quy định thì sẽ đồng thời được hưởng chế độ thương binh và bệnh binh hoặc đồng thời được hưởng chế độ thương binh và mất sức lao động.

Cán bộ Phòng Người có công (Sở Lao động - Thương bình và Xã hội) tuyên truyền, giải thích chính sách đối với người có công cho người dân.

Ngay khi Nghị định có hiệu lực, các cơ quan chức năng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã có những giải pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai, qua đó đáp ứng mong muốn sớm thụ hưởng chính sách ưu đãi của người có công với cách mạng. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 44/UBND-KGVX, ngày 6/1/2022 chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tỉnh ủy ban hành Công văn số 686-CV/TU, ngày 26/5/2022 chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 20/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nội dung có liên quan đến quy định mới về chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện hệ thống văn bản mới quy định chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng còn được quán triệt qua các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, giao ban công tác lao động - thương binh và xã hội ở các cấp.

Ông Phí Ngọc Thành, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Để Nghị định sớm đi vào cuộc sống, mang lại quyền lợi cho người có công với cách mạng, Sở đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền các nội dung quy định chính sách mới để mọi tầng lớp nhân dân được biết. Tổ chức in ấn, phát hành hơn 1.100 cuốn tài liệu triển khai đến chủ tịch, cán bộ lao động - thương binh và xã hội cấp xã, một số thành phần thuộc hội đồng chính sách cấp xã như hội cựu chiến binh, cán bộ y tế, cán bộ làm công tác người có công. Chỉ đạo phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách mới đối với người có công với cách mạng, chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về các quy định chính sách mới.

Cùng với đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 8 lớp tập huấn các văn bản quy định chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng mới ban hành cho 810 lượt cán bộ lao động - thương binh và xã hội, lãnh đạo UBND cấp xã, cán bộ chuyên môn thuộc phòng lao động - thương binh và xã hội cấp huyện. Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn cho 293 cán bộ thực hiện chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng của Bưu điện tỉnh tại xã, phường, thị trấn. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 260 cán bộ, công chức cấp xã làm công tác lao động - thương binh và xã hội về kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Bà Đặng Ngọc Hạnh, Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Theo quy định chính sách mới áp dụng thực hiện từ ngày 15/2/2022 đến nay, thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc đồng thời là người hưởng trợ cấp mất sức lao động nếu hồ sơ bảo đảm quy định đồng thời được hưởng chế độ thương binh và bệnh binh hoặc đồng thời được hưởng chế độ thương binh và mất sức lao động. Từ ngày 15/2/2022 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận hồ sơ của 1.013 người đề nghị hưởng đồng thời 2 chế độ (thương binh và bệnh binh hoặc thương binh và mất sức lao động). Đến nay, đã giải quyết được cho 974 trường hợp hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thực hiện theo phương thức “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh bảo đảm nhanh chóng, công khai, minh bạch theo đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người có công.

Để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đưa các nội dung cơ bản của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành vào thực tiễn cuộc sống, thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đăng tải các văn bản quy định chính sách ưu đãi người có công trên bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phổ biến nội dung chính sách đến đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh. In ấn, phát hành tờ rơi, pa nô, áp phích, tài liệu tuyên truyền về chính sách đến các thôn, tổ dân phố. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến tại các cuộc họp, hội nghị, giao ban, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt khu dân cư. Qua đó giúp những người có công với cách mạng sớm được thụ hưởng chính sách ưu đãi.

Đỗ Hồng Gia