Thứ 7, 02/03/2024, 22:43[GMT+7]

Thành phố: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,88%

Thứ 3, 05/12/2023 | 18:20:57
3,559 lượt xem
Thời gian qua, thành phố Thái Bình đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ chế, chính sách về giảm nghèo để cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống.

Nhiều hộ nông dân xã Vũ Phúc thoát nghèo từ mở rộng diện tích trồng rau màu.

Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách dành cho hỗ trợ các mục tiêu giảm nghèo, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với người nghèo, cận nghèo như vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn giải quyết việc làm. Huy động các nguồn đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo. Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các địa phương. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm còn 0,88%, hộ cận nghèo giảm còn 1,23%, thấp nhất toàn tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, thành phố tiếp tục quan tâm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo; triển khai các chính sách, dự án liên quan; đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình... 

Minh Nguyệt