Thứ 7, 22/06/2024, 10:10[GMT+7]

Xét phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Thứ 7, 23/11/2013 | 16:53:50
1,462 lượt xem
Ngày 22 tháng 11 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Công văn số 3149/UBND-TH về việc xét phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Ảnh minh họa: Đức Viên (Thành phố)

Toàn văn như sau:
Thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ngày 29/8/1994; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng liên quan phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

- Tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương, tiện thông tin đại chúng, nhất là trên hệ thống Đài truyền thanh của xã, phường, thị trấn về Nghị định 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” để từng gia đình người có công, từng xã, phường, thị trấn nắm và hiểu về các tiêu chuẩn được làm hồ sơ đề nghị xét phong tặng hoặc truy tặng theo quy định.

- Chỉ đạo lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ và UBND xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, tổng hợp các đối tượng đủ điều kiện đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ trên địa bàn; lập báo cáo theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội, tránh bỏ sót đối tượng.

+ Đối với các đối tượng đủ điều kiện mà chưa hoặc không có điều kiện xác lập hồ sơ, hoặc đã xác lập hồ sơ nhưng chưa hoàn thiện thì cán bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội cấp xã hướng dẫn đối tượng xác lập, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức xét duyệt ở cấp xã và cấp huyện theo thẩm quyền.
+ Trường hợp gia đình liệt sỹ không còn lưu giữ Bằng Tổ quốc ghi công thì nộp bản sao Giấy báo tử liệt sỹ trong hồ sơ đề nghị của đối tượng.
+ Trường hợp Bà mẹ là mẹ nuôi của Liệt sỹ, Bà mẹ đã đi tái giá, các trường hợp có tranh chấp, sai lệch về thông tin liệt sỹ các địa phương tổng hợp, lập danh sách báo cáo theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố ký danh sách đề nghị và cam kết không còn đối tượng hoặc nếu còn đối tượng mà không có người làm thủ tục thì ghi rõ lý do, đồng thời chỉ đạo Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội, Phòng Nội vụ tiếp tục hoàn thiện thủ tục và có danh sách cụ thể từng trường hợp gửi kèm hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chính phủ, Chủ tịch nước xét phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập hợp) trước ngày 27/11/2013, thủ tục gồm:
+ Tờ trình của UBND huyện, thành phố;
+ Danh sách Bà mẹ được đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;
+ Hồ sơ đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;
+ Văn bản cam kết của Chủ tịch UBND huyện , thành phố xác nhận ở địa phương không còn trường hợp nào đủ điều kiện nhưng chưa có hồ sơ đề nghị; hoặc còn thì phải nêu rõ lý do cụ thể;

2. Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn thủ tục, hoàn thiện hồ sơ xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đúng quy định, đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Phòng Nội vụ các huyện, thành phố thẩm định hồ sơ xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của huyện, thành phố theo đúng quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Nghị định 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” .

Nhận công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.


  • Từ khóa