Thứ 2, 22/07/2024, 12:38[GMT+7]

Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 4, 25/12/2019 | 08:33:09
1,738 lượt xem
Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra một số sai sót, hạn chế trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án sử dụng vốn đầu tư công; bố trí và giải ngân vốn đầu tư công; việc triển khai thực hiện dự án đầu tư; việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu…, yêu cầu xuất toán, thu hồi, giảm trừ khi thanh, quyết toán và xử lý về kinh tế với tổng số tiền gần 179 tỷ đồng.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 24/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Theo báo cáo, năm 2019, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN và tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm. Ban hành các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ (Văn bản số 198/BKHĐT-VP, ngày 22/4/2019 về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; Văn bản số 371/BKHĐT-TTr, ngày 01/7/2019 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ).

Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác xây dựng, ban hành, tham mưu ban hành nhiều văn bản của Đảng và Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội để PCTN; thường xuyên rà soát để kịp thời nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, nhất là cơ chế, chính sách để “lấp” các “lỗ hổng” về pháp lý có nguy cơ dẫn đến tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực về quản lý đầu tư công, quản lý đấu thầu, quản lý đầu tư và doanh nghiệp… (Chủ trì tham mưu Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công (sửa đổi), 01 Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 10 Quyết định. Bộ đã ban hành theo thẩm quyền 10 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật, Nghị định).

Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, tập trung vào những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm, tiêu cực, đồng thời xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có sai phạm, góp phần tích cực vào công tác PCTN (thực hiện 350 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu… . Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra một số sai sót, hạn chế trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án sử dụng vốn đầu tư công; bố trí và giải ngân vốn đầu tư công; việc triển khai thực hiện dự án đầu tư; việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu…, yêu cầu xuất toán, thu hồi, giảm trừ khi thanh, quyết toán và xử lý về kinh tế với tổng số tiền gần 179 tỷ đồng).

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Nhất là chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công nghệ quản lý (đã công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ nhằm công khai, minh bạch trong hoạt động; ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ; triển khai vận hành hệ thống cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài trực tuyến; thực hiện chỉ đạo, điều hành công việc thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, sử dụng chữ ký điện tử…); quan tâm xây dựng, ban hành, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập (đạt 100%) và tiến hành công khai theo quy định (đạt 100%); đã xác định được lĩnh vực công tác có nguy cơ tham nhũng để tập trung phòng ngừa (tổng hợp kinh tế quốc dân, kinh tế địa phương và lãnh thổ, tổ chức, cán bộ, thanh tra, xét duyệt quyết toán).

Chỉ đạo công tác giám định, định giá, giải mật tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng còn một số hạn chế, như: Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả thấp; quy định pháp luật trên một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn bất cập, thiếu đồng bộ, khả thi; công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ còn chưa thường xuyên, kịp thời...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác PCTN năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhất là trong PCTN nội bộ và trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để PCTN, hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không dám, không muốn, không thể tham nhũng”.

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ cần quan tâm chỉ đạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Tập trung ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp “tham nhũng vặt” trong giải quyết công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, đẩy nhanh tiến độ giám định, phục vụ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là đối với các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo./.                                                                     

Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày