Thứ 6, 07/05/2021, 13:31[GMT+7]

Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2021

Thứ 6, 16/04/2021 | 16:30:20
784 lượt xem
Ngày 16/4, tại Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4/2021 nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt những nội dung cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh mục tiêu: Kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn năng lực, phát triển con người. Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng…

Các báo cáo viên dự hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên tiếp tục tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của cấp ủy các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo kế hoạch tạo khí thế phấn khởi của toàn xã hội về sự kiện chính trị quan trọng này. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19, việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và địa phương trong năm 2021. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác, 75 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ hai. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của ngành. Ngoài ra, cần chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày