Thứ 7, 25/03/2023, 05:06[GMT+7]

Lục Nam (Bắc Giang): Xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới

Xác định rõ ý nghĩa, vai trò của xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cấp ủy, chính quyền huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm...

27.12.2022 | 16:03 PM

Lục Nam (Bắc Giang): Tập trung nguồn lực hoàn thiện tiêu chí huyện nông thôn mới

Với quyết tâm xây dựng 24 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao, huyện Lục Nam (Bắc Giang) tập trung hoàn thiện các tiêu chí, trong...

13.04.2022 | 14:55 PM

Lục Nam phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2024

Đến hết năm 2020 huyện Lục Nam (Bắc Giang) dự kiến sẽ có 13/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang phấn đấu đến năm 2024, sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn...

03.09.2020 | 15:39 PM