Chủ nhật, 14/07/2024, 17:33[GMT+7]

Một số nội dung đăng ký và quản lý hộ tịch khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh

Thứ 2, 06/04/2020 | 10:17:17
1,964 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình, đến nay Thái Bình có 260 đơn vị hành chính cấp xã.

Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Để việc đăng ký và quản lý hộ tịch đúng quy định của pháp luật khi có sự thay đổi về địa danh hành chính, ngày 10/3/2020, Sở Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn một số nội dung đăng ký và quản lý hộ tịch cụ thể: 

Về cách ghi địa danh hành chính trên giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, việc đăng ký hộ tịch mới ghi theo tên địa danh hành chính mới, việc đăng ký lại và cấp Trích lục hộ tịch được thực hiện như sau: Đối với các trường hợp đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử thì phần ghi địa danh hành chính trên giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, khai tử được ghi theo địa danh hành chính mới; đối với các trường hợp cấp Trích lục hộ tịch (khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch; khai tử) thì phần địa danh hành chính trong bản sao Trích lục hộ tịch phải ghi theo đúng địa danh hành chính đã đăng ký trong  sổ hộ tịch (địa danh hành chính cũ). 

Về thực hiện việc kiểm kê, thống kê và giao nhận sổ, hồ sơ: Đối với đơn vị cấp xã được sáp nhập thực hiện việc chốt và khóa sổ, sắp xếp hồ sơ để chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn mới được thành lập và sáp nhập. Việc bàn giao sổ, hồ sơ phải đảm bảo chặt chẽ, Biên bản bàn giao phải đầy đủ các thông tin trong đó ghi rõ tình trạng, số sổ, số hồ sơ của từng loại việc... và thực hiện lưu trữ theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 123/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Việc giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, cấp trích lục hộ tịch được giải quyết tại nơi đặt trụ sở chính của Ủy ban nhân dân xã mới thành lập sau khi tiến hành sáp nhập, đồng thời tiến hành mở sổ mới và thực hiện theo đúng quy định. Đối với những xã sáp nhập nhưng tên địa danh hành chính không thay đổi (xã Đông Trà, thị trấn Tiền Hải, thị trấn Diêm Điền) thì tiếp tục sử dụng sổ hộ tịch cũ, lấy số thứ tự tiếp theo. 

Đồng thời, Sở Tư pháp cũng có hướng dẫn cụ thể trong việc sử dụng tài khoản người dùng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; chỉ đạo phòng tư pháp các huyện có trách nhiệm lập danh sách công chức tư pháp - hộ tịch tại các xã, thị trấn trên địa bàn do thay đổi, điều động, biệt phái... báo cáo Sở Tư pháp để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và điều chỉnh tài khoản người dùng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định. 

ĐÀM THU 

(Sở Tư pháp Thái Bình)