Thứ 5, 28/09/2023, 17:16[GMT+7]

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Thứ 2, 18/05/2020 | 10:09:08
1,944 lượt xem
Nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm khoa học và công nghệ (KH & CN); tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH & CN; nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH & CN, ngày 18/6/2013 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ và quy định ngày 18/5 hàng năm là ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Cánh tay rô bốt thay thế sức lao động tại Doanh nghiệp Tư nhân Điện cơ Thiên Thuận (Thái Thụy).

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ trí thức Thái Bình đã không ngừng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng. Hiện nay trí thức của tỉnh với 143.449  người có trình độ đại học trở lên đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện trong tỉnh, trong đó có: 10 giáo sư, phó giáo sư; 92 tiến sĩ; 1.583 thạc sĩ; 106 bác sĩ chuyên khoa II. Trong đó, số trí thức làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp là 5.664 người (4%); lĩnh vực công nghiệp, xây dựng là 99.530 người (69%); lĩnh vực dịch vụ là 38.255 người (27%). Ngoài lực lượng trí thức KH & CN đang công tác tại tỉnh, hiện còn trên 600 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học và tiến sĩ chuyên ngành là con em quê hương Thái Bình đang công tác ở các lĩnh vực trên mọi miền của Tổ quốc...

Để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã chỉ đạo và thực hiện hàng loạt các hoạt động để tập hợp, động viên, khuyến khích đội ngũ trí thức tham mưu, cống hiến công sức, trí tuệ thực hiện nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã chỉ đạo 27 hội thành viên vận động kết nạp các trí thức tham gia vào Hội, xây dựng tổ chức của các hội thành viên vững mạnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, mỗi hội thành viên đã phát huy vai trò của mỗi trí thức, đóng góp trí tuệ thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đội ngũ trí thức đã trực tiếp tham mưu và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục... Trí thức tham gia công tác lãnh đạo, quản lý đã phát huy tốt vai trò và khả năng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân trồng ớt xuất khẩu.

Trong những năm qua, đội ngũ trí thức Thái Bình đã triển khai 758 đề tài, dự án các cấp. Trong đó 130 đề tài, dự án cấp trung ương, nước ngoài và phi chính phủ; 198 đề tài dự án cấp tỉnh, cấp ngành, 430 đề tài cấp cơ sở và có hàng nghìn sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn sản xuất. Đặc biệt, trí thức ngành Nông nghiệp đã triển khai 50 mô hình khuyến nông, khuyến ngư; khảo nghiệm khoảng 300 giống cây trồng mới và quy trình canh tác mới; đưa các giống mới có ưu thế vượt trội về năng suất, chất lượng, kháng chịu sâu bệnh vào sản xuất thay thế dần các giống cũ; ứng dụng công nghệ canh tác tiên tiến như công nghệ cấy mạ khay, làm đất tối thiểu, khí canh; chăn nuôi an toàn sinh học, sử dụng đệm lót sinh học; nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGAHP, theo công nghệ nuôi trong nhà kính mật độ cao; quy trình nuôi ngao thưa, nuôi cá lồng trên sông... Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức tư vấn phản biện các đề án quan trọng của tỉnh như: đề án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; đề án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2017 - 2020; đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2025 và những năm tiếp theo; đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030; tổ chức hàng trăm lớp phổ biến kiến thức KH & CN mới trong các lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, sản xuất cây vụ đông, kiến thức bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe... cho hàng chục nghìn người. Liên hiệp đã tổ chức 8 kỳ hội thi sáng tạo KH & CN, đã có hàng nghìn giải pháp tham dự và hội đồng giám khảo đã chấm điểm, công nhận 312 giải pháp đoạt giải, trong đó có 1 giải đặc biệt, 32 giải nhất, 59 giải nhì, 102 giải ba và 118 giải khuyến khích. Các sáng kiến, đề tài, giải pháp khoa học đã và đang được áp dụng vào sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả kinh tế cao, thực sự là động lực thúc đẩy các chương trình kinh tế - xã hội Thái Bình phát triển trong những năm qua.

Bên cạnh phần lớn trí thức có nhiều tâm huyết trong nghiên cứu, trong tham mưu cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng còn một số trí thức còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại; chưa mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất tham mưu với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; chưa tích cực học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay đặt ra...

Mô hình nuôi tôm nhà lưới tại Thái Thụy.

Cuộc cách mạng KH & CN hiện nay đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mỗi trí thức phải ý thức sâu sắc vị trí, vai trò của mình, vừa tiếp bước truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, vừa phải nâng tầm để theo kịp xu thế của thời đại. Trí thức phải tích cực học tập, đổi mới tư duy, nhanh nhạy tiếp thu các thành tựu, kỹ thuật mới, say mê nghiên cứu, tìm tòi để có nhiều sáng kiến áp dụng vào sản xuất, kinh doanh và thực tiễn đời sống. Trí thức cần thường xuyên rèn luyện để nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, đoàn kết, hăng hái thi đua yêu nước, từng bước khẳng định vai trò của mình trong cuộc cách mạng KH & CN và tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục xác định đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến là 1 trong 3 nhiệm vụ đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền xác định công tác trí thức là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, quan tâm nghiên cứu, ban hành, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, cơ chế nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho trí thức làm việc, cống hiến, có chế độ đãi ngộ xứng đáng với công sức, thành quả của trí thức; áp dụng nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh sự đóng góp của các nhà khoa học và chuyên gia công nghệ đầu ngành; ban hành các chính sách khuyến khích, thu hút chất xám của trí thức Việt kiều, chuyên gia nước ngoài cống hiến cho tỉnh nhà... Mặt khác, quan tâm, tạo điều kiện để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết rộng rãi tầng lớp trí thức...

Ths. Lê Hồng Sơn

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh