Thứ 2, 22/07/2024, 12:39[GMT+7]

Đổi mới công tác khoa giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ 6, 24/07/2020 | 09:17:29
7,088 lượt xem
Xác định rõ vị trí và tầm quan trọng của công tác khoa giáo trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn trên các lĩnh vực khoa giáo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Mô hình nuôi tôm nhà lưới tại huyện Thái Thụy. Ảnh: Như Hoàng

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là mối quan hệ công tác giữa ban tuyên giáo và các ngành trong khối khoa giáo các cấp được tăng cường cả ở bề rộng và chiều sâu với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phương thức hoạt động thiết thực, cụ thể; chú trọng công tác thông tin, phổ biến kiến thức đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Khối khoa giáo cấp tỉnh và huyện hoạt động tương đối nền nếp, hiệu quả với sự tham gia có trách nhiệm của nhiều ngành, đơn vị liên quan; 100% xã, phường, thị trấn có tổ khoa giáo trong ban tuyên giáo đảng ủy.

Để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm được hiện thực hóa thành những kết quả cụ thể trong đời sống xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung đổi mới công tác tham mưu triển khai quán triệt, học tập; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các ngành, đơn vị khối khoa giáo; đồng thời, tăng cường việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện. Công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được chú trọng thực hiện; việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các lĩnh vực công tác khoa giáo được thực hiện thường xuyên; từ đó, tham mưu giải quyết khi phát sinh những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh hoạt động cung cấp thông tin của đội ngũ báo cáo viên, nhiều nội dung về khoa giáo được lựa chọn, đăng tải trên Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình đã đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin, kiến thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác định hướng hoạt động công tác khoa giáo và tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khoa giáo cơ sở được quan tâm chỉ đạo, triển khai kịp thời. Hoạt động của tổ khoa giáo cơ sở được duy trì; chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực khoa giáo cụ thể. Cùng với đội ngũ báo cáo viên, tổ khoa giáo cơ sở thực sự là “cánh tay nối dài” trong hệ thống tuyên giáo góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương...

Tuy nhiên, để tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới, đòi hỏi mỗi ngành, đơn vị trong khối khoa giáo cần tiếp tục đổi mới hoạt động hơn nữa, đưa công tác khoa giáo đi vào chiều sâu với phương châm hành động “Đoàn kết - Trí tuệ - Sáng tạo - Chuẩn mực - Hiệu quả”.

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở về đặc điểm, tình hình của thời kỳ mới, từ đó thấy rõ hơn trong nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, khoa giáo nói riêng và trách nhiệm tham gia của mỗi cá nhân và cả hệ thống chính trị. Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng trong các lĩnh vực khoa giáo, phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, bảo đảm sự ổn định vững chắc trận địa tư tưởng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Hai là, nắm chắc phương thức lãnh đạo của Đảng, các định hướng lớn về các lĩnh vực khoa giáo, chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; bám sát nhóm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và căn cứ vào điều kiện thực tiễn của tỉnh để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện; chú trọng đúng mức công tác định hướng, thẩm định, đi đôi với kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết. Tiếp tục triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của tỉnh; thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 làm cơ sở tham mưu xây dựng nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ba là, nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, đổi mới nội dung và phương thức phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp và các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Tổ chức huy động mọi lực lượng trong xã hội và sử dụng hợp lý, hiệu quả các loại hình phương tiện tham gia thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo. Phối hợp duy trì, nâng cao chất lượng thông tin về các lĩnh vực khoa giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức, phục vụ đời sống và sản xuất của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bốn là, thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường tính chủ động, hướng công tác khoa giáo về cơ sở với các hoạt động thiết thực gắn với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị; khơi dậy các nhân tố tích cực để tổ khoa giáo cùng với hệ thống báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thực sự là những “cánh tay nối dài” trong hệ thống tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị từ cơ sở.

Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày