Thứ 2, 05/06/2023, 04:28[GMT+7]

Quyết liệt thực hiện đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị

Thứ 4, 14/10/2020 | 07:04:25
1,217 lượt xem
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), đạt được những kết quả quan trọng. Phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy về những nội dung này.

Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phóng viên: Thưa đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời gian qua Thái Bình đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) như thế nào?

Đồng chí Vũ Đức Hằng: Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Nhiệm kỳ qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện với yêu cầu quyết liệt, khẩn trương, khoa học, hiệu quả, tạo sự chuyển biến về đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị của tỉnh. Ban cũng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; xác định lộ trình cụ thể để mỗi cấp, mỗi địa phương, mỗi tổ chức triển khai thực hiện ngay những việc đã rõ, thí điểm thực hiện những việc mới mà nghị quyết yêu cầu. Thường trực Tỉnh ủy thành lập đoàn công tác trực tiếp nghe các huyện, thành phố và các sở, ngành báo cáo quá trình triển khai; cho ý kiến, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết với quan điểm: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong sắp xếp bộ máy; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn làm mục tiêu hàng đầu để sắp xếp. Khi sắp xếp tổ chức bộ máy phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; vừa có tính kế thừa, ổn định vừa bảo đảm tính đổi mới, phát triển; gắn đổi mới bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; chú trọng về chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là trọng dụng người có năng lực, có đức, có tài thực sự. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực hiệu quả.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật Thái Bình đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW  và Nghị quyết số 18, số 19-NQ/TW?

Đồng chí Vũ Đức Hằng: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, toàn tỉnh đã giảm 1 đơn vị cấp tỉnh; 26 phòng và tương đương trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh; 13 phòng thuộc chi cục và tương đương; 213 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 26 xã, 282 thôn, tổ dân phố. Tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục được củng cố, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức được phân định rõ ràng; không hình thành khâu trung gian; từng bước tách bạch chức năng quản lý nhà nước của tổ chức hành chính với nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp; tiết kiệm chi từ ngân sách nhà nước.

Về biên chế: Giảm được 2.832 biên chế so với số được giao năm 2015. Cán bộ, công chức cấp xã giảm 640 người, bằng 10,2% tổng số công chức cấp xã. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm 2.534 người, bằng 52,5% trên tổng số định biên. Người hoạt động không chuyên trách và người hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố giảm 2.435 người, bảo đảm mục tiêu đến năm 2021 giảm 50% đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Thực hiện việc không giao biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp đã chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ 579 người; trong đó, 18 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, 33 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Tỉnh đã sớm triển khai thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở 8/8 huyện, thành phố, 100% xã, phường, thị trấn tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Diện mạo nông thôn mới xã Nam Thịnh (Tiền Hải).

Phóng viên:  Để  tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thời gian tới Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Vũ Đức Hằng: Thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền nội dung các nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn xã hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ, nhất là trong quản lý nhà nước, bảo đảm sự liên thông, đồng bộ, thống nhất, gắn kết chặt chẽ giữa các bộ phận; thực hiện có hiệu quả nguyên tắc: một cơ quan thực hiện nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.

Sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính theo hướng thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, tăng cường quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong, giảm cơ bản số lượng chi cục, phòng, ban; không thành lập tổ chức mới. Kiên quyết hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế. Thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và quy định của Đảng, Chính phủ.

Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước giữa chính quyền cấp trên với chính quyền cấp dưới; giao quyền chủ động cho cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hoàn thiện, ban hành quyết định danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước làm cơ sở cho việc phân bổ biên chế và quản lý, sử dụng biên chế. Đổi mới nội dung và cách thức thi tuyển công chức theo vị trí việc làm. Tiếp tục rà soát, xây dựng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách hợp lý; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm nguyên tắc đúng người, đúng việc. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết; xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm những việc trái với chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, kế hoạch của Đảng và Chính phủ, của cấp trên về tinh gọn bộ máy, tổ chức, tinh giản biên chế. Kịp thời động viên, khen thưởng, tuyên dương những cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương có cách làm sáng tạo, làm tốt, hiệu quả, đúng với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị; đồng thời, nhân rộng mô hình đạt được những kết quả điển hình. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách để huy động doanh nghiệp, nhân dân tham gia cung cấp dịch vụ công; đồng thời, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thực hiện tinh giản biên chế; thu hút và trọng dụng người có tài năng vào công tác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Hình
                  (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày