Thứ 7, 25/03/2023, 18:21[GMT+7]

Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

“Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm...

06.02.2023 | 08:54 AM

Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý

Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý không chỉ có ý nghĩa đối với sự vận hành của tổ chức và mỗi cá nhân trong tổ chức ấy mà còn có ý nghĩa quan trọng...

01.02.2023 | 08:31 AM

Đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

28.11.2022 | 19:06 PM

Hưng Yên đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Ngày 20/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức tọa đàm "Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển...

21.07.2022 | 11:24 AM

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Từ số báo ngày 1/6, Báo Nhân Dân mở chuyên mục “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”.

01.06.2022 | 17:15 PM

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bước chuyển biến vững vàng, sâu sắc

Năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy đảng và chính quyền đã có nhiều giải pháp đồng bộ, nghiêm túc, sáng tạo. Những...

03.02.2022 | 08:56 AM

Xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị: Kiên định, kế thừa và sáng tạo

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII thống nhất việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán...

07.12.2021 | 08:34 AM

Miễn nhiệm, từ chức cần trở thành hành vi văn hóa trong hệ thống chính trị

Từ nhiều nhiệm kỳ qua, vấn đề miễn nhiệm, từ chức đã được đặt ra trong nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, được luật hóa...

12.11.2021 | 08:13 AM

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...

29.10.2021 | 08:49 AM

Khát vọng Hồ Chí Minh và trách nhiệm của hệ thống chính trị cùng toàn xã hội trong sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay.

Khởi đầu năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn mới cho cách mạng Việt Nam sau 75 năm đất...

04.09.2021 | 09:41 AM

Xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

Trong bài viết, Tổng Bí thư đã xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong đó, có nhiệm vụ: xây...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch Covid-19

Tại cuộc họp của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp,...

11.06.2021 | 16:17 PM

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch

Chính phủ kêu gọi toàn thể nhân dân trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài vì lợi ích của mỗi cá nhân, cộng đồng và của quốc gia, dân tộc tự giác...

06.05.2021 | 08:23 AM

Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu...

23.04.2021 | 14:55 PM

Quyết liệt thực hiện đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế...

14.10.2020 | 07:56 AM