Thứ 7, 23/09/2023, 14:59[GMT+7]

Tạo thế vững chắc về quốc phòng, an ninh

Thứ 2, 18/10/2021 | 11:43:40
1,946 lượt xem
Những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hưng Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện vững chắc với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, sát với thực tiễn địa phương nhằm phát huy và nâng cao sức mạnh tổng hợp, nỗ lực xây dựng tiềm lực quốc phòng và thế trận trong KVPT, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Hà tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu La Tiến.

Trước hết, Hưng Hà coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, cốt lõi là “thế trận lòng dân”. Hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự huyện rà soát, nắm chắc số lượng, phân loại đối tượng cần bồi dưỡng làm cơ sở xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, anh ninh (QPAN) tại địa phương và cử đi bồi dưỡng ở trên theo phân cấp; tổ chức giáo dục QPAN cho học sinh bảo đảm nội dung, chương trình và thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (LLVT), các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng KVPT được nâng lên.

Để bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực KVPT, Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp với các ban, ngành rà soát, thẩm định, giám sát chặt chẽ các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế, không để ảnh hưởng đến QPAN. Đi đôi với phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, Hưng Hà tận dụng, phát huy mọi nguồn lực, thu hút vốn đầu tư phát triển khu công nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn dân với cách làm sáng tạo, phù hợp, làm cho bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc. Năm 2015, Hưng Hà là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Đến cuối năm 2019, 100% xã của huyện đạt 19/19 tiêu chí... Đây là điều kiện để huyện xây dựng KVPT vững chắc, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư cũng như tạo động lực để địa phương phấn đấu nâng cao các tiêu chí, xây dựng huyện, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...

Trong xây dựng KVPT, Hưng Hà đặc biệt quan tâm xây dựng LLVT vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ sức làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của KVPT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng với xây dựng, tổ chức lực lượng thường trực, lực lượng dân quân, tự vệ của huyện được biên chế có số lượng hợp lý, đạt tỷ lệ từ 1,28 - 1,4% dân số. Lực lượng dự bị động viên của huyện được xây dựng đúng nguyên tắc “gần, gọn địa bàn, quân đâu cán đó”. Huyện cũng chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập KVPT huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xử lý các tình huống về QPAN. Ngoài ra, lực lượng công an, quân đội phối hợp chặt chẽ trong thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong điều kiện Hưng Hà đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT huyện, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung kiện toàn Hội đồng cung cấp KVPT huyện, từng bước củng cố, xây dựng cơ sở vật chất hậu cần và dự trữ sẵn sàng chiến đấu cho LLVT trong KVPT; triển khai dự án đầu tư xây dựng các công trình trong KVPT huyện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và sự phát triển kinh tế gắn với QPAN trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, hoạt động của KVPT; xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ...

10 năm qua, huyện Hưng Hà tổ chức 2 cuộc diễn tập KVPT huyện; đồng thời, chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 35 xã, thị trấn. Thông qua các cuộc diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng xử lý các tình huống trong tác chiến phòng thủ cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khi có yêu cầu.

Đảng bộ, chính quyền huyện Hưng Hà xác định xây dựng KVPT là nhiệm vụ lâu dài, vì vậy cấp ủy các cấp đã đề ra nghị quyết lãnh đạo theo từng thời kỳ, bảo đảm vừa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tổng thể vừa đáp ứng nhiệm vụ từng giai đoạn. Song song với đó, chính quyền có quy hoạch, kế hoạch thực hiện cụ thể, hiệu quả, huy động mọi nguồn lực để bảo đảm ngân sách đầy đủ, kịp thời...

Xuất phát từ điều kiện thực tế của địa phương, thời gian tới, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, vừa tiến hành xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng rãi, vừa xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt ở cơ sở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên cũng như các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp uỷ, chính quyền địa phương về lực lượng dự bị động viên. Cùng với đó, xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Hàng năm, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tập trung tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, bám sát phương châm huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cũng như khả năng cơ động tác chiến của LLVT huyện.

Huyện Hưng Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự, công an phát huy tốt vai trò nòng cốt, phối hợp với MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoạt động KVPT. Tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, đồng thời hoàn thiện cơ chế lãnh đạo xây dựng, hoạt động KVPT; tổ chức tốt diễn tập KVPT huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã trong giai đoạn 2020 - 2025.

Nguyễn Xuân Dương
(Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà)