Thứ 5, 25/07/2024, 01:47[GMT+7]

Sáng mãi đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng

Chủ nhật, 20/03/2022 | 06:53:08
2,258 lượt xem
Lợi dụng những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quân sự, an ninh mới đây trên thế giới, nhất là tranh chấp, xung đột trên Biển Đông, các thế lực thù địch (TLTĐ) đã tung ra những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân (QPTD) của Đảng. Cả lý luận và thực tiễn đã cho thấy, đường lối QPTD do Đảng ta xác lập từ trước đến nay là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Ảnh minh họa.

Nhận diện luận điệu, bản chất quan điểm sai trái, thù địch

Từ khi có Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) của nhân dân ta luôn thu được những thành tựu rực rỡ, tô thắm lịch sử hào hùng của dân tộc, chẳng những được cả thế giới ca ngợi, mà kẻ thù đều phải nể phục. Nhân dân ta không chỉ giành được độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ do cha ông để lại, mà còn xây dựng đất nước giàu mạnh, “chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Nguyên nhân của mọi thắng lợi đó là do có một Đảng Cộng sản Việt Nam chân chính và cách mạng lãnh đạo, với đường lối xây dựng và BVTQ đúng đắn, nhất là đường lối QPTD, chiến tranh nhân dân BVTQ; được hết thảy mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng và đi theo, bạn bè quốc tế hết lòng ủng hộ.

Thấy được nguồn gốc tạo nên sức mạnh và thành tựu vĩ đại đó, cay cú với thành quả của đất nước và nhân dân ta xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng, các TLTĐ đã tung ra những luận điệu như: Đường lối quốc phòng và chiến tranh nhân dân là “sự khai thác, hoang phí, tận dụng” sức dân cho “lợi ích của Đảng”, nguyên nhân của mâu thuẫn, bất hòa giai cấp, tầng lớp nhân dân, nguồn gốc của chia rẽ dân tộc, chia cắt lãnh thổ, xung đột, chiến tranh hai miền Nam - Bắc trước đây...; đó là đường lối quốc phòng “không phù hợp với Việt Nam”; làm “suy yếu” khả năng quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, biển đảo; quốc phòng, an ninh là việc riêng của nhà nước, LLVT,  phải “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội, xây dựng quân đội “chuyên nghiệp”, “nhà nghề”, liên minh quân sự…

Thực chất đó là những lời man trá, tráo trở, “đổi trắng thay đen” lịch sử cách mạng quốc phòng Việt Nam, sự xuyên tạc lịch sử, lật sử, phủ nhận thành tựu QPTD, BVTQ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mục đích của nó: Về tư tưởng, nhằm tạo nên sự nhận thức mơ hồ, sai lệch, thay đổi niềm tin của nhân dân đối với đường lối QPTD của Đảng và sự nghiệp xây dựng nền QPTD của nhân dân ta. Về chính trị, nhằm lợi dụng ý chí, chiếm đoạt sức mạnh chính trị, tinh thần của nhân dân, thiết chế của Nhà nước để phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, thay đổi đường lối QPTD, thiết lập đường lối quốc phòng “chuyên nghiệp”, “hiện đại” - vì lợi ích của giai cấp tư sản, tư nhân, thế lực dân tộc cực đoan, đi ngược lại lợi ích của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc. Về quân sự, sẽ dùng chính sức mạnh quân sự, vũ trang nhân dân để thủ tiêu Đảng Cộng sản và chế độ XHCN, thành quả cách mạng của nhân dân.

Đối tượng tác động chủ yếu của nó là bộ phận người thiếu hiểu biết về nền QPTD, nghĩa vụ, trách nhiệm BVTQ; con cháu người chế độ cũ; thành phần tiêu cực, bất mãn, cơ hội, vi phạm luật pháp…, nhất là bộ phận công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước, người có khả năng đưa ra khuyến nghị, sáng kiến pháp luật về quốc phòng, an ninh… Con đường chủ yếu của nó là tận dụng phương tiện truyền thông, cả truyền thống và hiện đại, nhất là internet, mạng xã hội… để thẩm thấu thông tin sai lạc, nuôi dưỡng tư tưởng, ý chí quốc phòng đối lập; lợi dụng các sự kiện lập pháp, pháp lý, sự cố về quốc phòng, an ninh để kích động tư tưởng, hành động chống đối nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm quốc phòng, BVTQ của thanh niên, người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nhà nước… Bản chất của các luận điệu đó là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng, nhằm hướng lái nền quốc phòng Việt Nam theo tư tưởng, đường lối quốc phòng tư sản; phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng LLVT, nhất là với Quân đội nhân dân; triệt tiêu nguồn lực sức mạnh toàn dân BVTQ.

Nhận thức đúng đắn về đường lối quốc phòng toàn dân

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của dân tộc Việt Nam. Sứ mệnh lịch sử của Đảng chỉ nhằm một mục đích duy nhất là đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, tiến theo con đường XHCN. Ngoài lợi ích của nhân dân và của cả dân tộc, Đảng không có lợi ích nào khác. Vì vậy, đường lối chung của Đảng, nhất là đường lối quốc phòng đều là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân và của cả dân tộc.

Đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng về bản chất là sự kế thừa, vận dụng sáng tạo truyền thống văn hóa giữ nước, toàn dân đánh giặc của dân tộc, trên nền tảng lý luận Mác - Lênin về vũ trang toàn dân, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân và tinh hoa quốc phòng của nhân loại vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đó không phải là một sự sao chép y nguyên, mà là sự kế thừa có chọn lọc, là sự vận dụng nhưng rất sáng tạo những tư tưởng quân sự, quốc phòng, BVTQ của dân tộc và thời đại trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc, bành trướng xâm lược, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cường quyền đã và đang nổi lên nhằm giải phóng đất nước khỏi ách ngoại xâm, BVTQ và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam.

Từ thời các vua Hùng dựng nước đến các triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, dân tộc ta luôn đứng trước những thế lực ngoại xâm hùng mạnh gấp nhiều lần, trong điều kiện đất không rộng, người không đông, kinh tế kém phát triển… thì lấy đâu ra nhân lực và nguồn lực dồi dào để có quân đội thường trực hùng hậu. Thánh Gióng - biểu tượng của tráng sĩ, chiến sĩ chống ngoại xâm, nếu không có cha mẹ sinh ra, không có dân làng góp gạo thổi cơm, không có triều đình lo đúc, rèn ngựa, giáp, roi sắt cho… thì dù có tài giỏi đến mấy cũng làm sao có thể đánh tan được giặc Ân… Do vậy, “tận dân vi binh”, “cả nhà cha con đều là lính”, “cả nước chung sức, toàn dân đánh giặc”… là những tư tưởng quân sự, quốc phòng tiêu biểu, tinh hoa nhất của cha ông ta đã xác lập và được thực tiễn quốc phòng chứng minh là đúng đắn. Vậy, hà cớ gì mà lại đưa ra những lời lẽ phủ nhận những tư tưởng đó trong đường lối QPTD của Đảng.

Thời kỳ thực dân Pháp rồi đến đế quốc Mỹ và chư hầu xâm lược Việt Nam (1945 - 1975), dân số nước ta có khoảng 20-30 triệu người; nền kinh tế lạc hậu, không đồng nhất, đất nước bị chia cắt, chiến tranh tàn phá khắp nơi; trong khi thế lực ngoại xâm không chỉ quân đông, vũ khí hiện đại, tiềm lực quân sự dồi dào, được cả thế giới tư bản hậu thuẫn, “trang bị đến tận răng”… nếu nhân dân ta không dựa vào đường lối xây dựng QPTD, chủ trương toàn dân đánh giặc của Đảng, không kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng, lý luận tiến bộ của thời đại - Học thuyết Mác - Lênin về BVTQ XHCN, vũ trang toàn dân, không nhờ vào sự ủng hộ của bạn bè, nhân dân, chính phủ tiến bộ thế giới, đặc biệt là huy động hết sức mạnh tiềm tàng của toàn thể dân tộc Việt Nam… thì làm sao có thể đánh đuổi được thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai.

Sau năm 1975, tuy đất nước đã thống nhất, non sông liền một dải, nhưng thực sự nền kinh tế đã kiệt quệ, cơ sở hạ tầng bị cuộc chiến 21 năm tàn phá nặng nề, nhân dân còn thiếu đói, tàn dư của chế độ cũ, thế lực phản động nổi dậy chống phá ở nhiều nơi; chủ nghĩa đế quốc, bành trướng, dân tộc cực đoan cấu kết với nhau, bao vây, cấm vận, tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt nước ta; nguồn viện trợ của các nước XHCN bị thu hẹp, chấm dứt sau khi CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Cũng từ năm 1975, nhân dân cả nước ta lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược mới của bè lũ diệt chủng Polpot câu kết với thế lực bành trướng gây ra suốt nhiều năm ròng rã… Thử hỏi, nếu không có đường lối QPTD, nếu nhân dân không tham gia vào nền QPTD… thì liệu có được một Tổ quốc hoàn toàn độc lập, thống nhất và giàu mạnh như ngày hôm nay hay không? Quả thực, chỉ có sự tham gia của toàn dân vào sự nghiệp quốc phòng thì mới có được một đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dân cả nước thực hiện QPTD, tham gia chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966.

Ngày nay, tuy thế và lực của cách mạng nước ta, trong đó có tiềm lực quân sự, quốc phòng đã lớn mạnh hơn nhiều nhờ thành tựu của hơn 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, nhưng so với tiềm lực của các thế lực ở khu vực và trên thế giới có tham vọng về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, chia cắt, thôn tính, cướp đoạt lợi ích quốc gia - dân tộc… thì còn vô cùng nhỏ bé. Đặc biệt là trước những “mưu ma chước quỷ” của các TLTĐ của đối tượng có mưu đồ chống phá nền độc lập dân tộc, con đường phát triển của nhân dân Việt Nam… thì việc tiếp tục thực hiện đường lối QPTD, tham gia xây dựng nền QPTD là lẽ tự nhiên của mọi người dân Việt Nam, không thể tranh cãi.

Toàn dân tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Để làm thất bại những mưu đồ phủ nhận đường lối QPTD của Đảng, con đường đúng đắn và hiệu quả nhất chính là tiếp tục đẩy mạnh “Phong trào toàn dân BVTQ”, tham gia xây dựng nền QPTD. Cụ thể là:

Nâng cao nhận thức của nhân dân về đường lối QPTD. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, hệ thống tuyên giáo, tuyên huấn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về đường lối QPTD - tổng thể phương hướng, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo, chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền QPTD; bản chất “vì dân, do dân, của dân”, tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường, ngày càng hiện đại của nền quốc phòng; sự kết hợp chặt chẽ mọi lĩnh vực của đất nước, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển bền vững đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược, bạo loạn lật đổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nội dung quan trọng là xây dựng nền QPTD vững mạnh toàn diện, bao gồm: Xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng, xác lập, thực thi đúng đắn cơ chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng. Xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần là cơ bản, thực hành tư tưởng “người trước, súng sau”, lấy con người làm trung tâm của công cuộc giữ nước; xây dựng tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ là nền tảng; xây dựng tiềm lực quân sự, nâng cao khả năng sức mạnh chiến đấu của quân đội, dân quân tự vệ và khả năng huy động nhân lực, vật lực phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Xây dựng nền QPTD không chỉ đã được thực tiễn lịch sử dân tộc chứng minh là hoàn toàn đúng đắn, khai thác và phát huy sức mạnh toàn dân BVTQ, là phát huy giá trị giữ nước đặc sắc, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam, cái mà không phải quốc gia - dân tộc nào cũng có thể có được; mà còn là vũ khí vô địch của nhân dân ta khiến mọi mưu đồ phá hoại nền quốc phòng, dã tâm thôn tính, xâm lược đều phải thất bại; công cụ phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giữ vững hòa bình, bảo vệ công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân ta ngày nay. 

Kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh tư tưởng, lý luận với đấu tranh hành chính -  pháp lý chống “diễn biến hòa bình”, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về quốc phòng. Đi liền với tích cực vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các luận điệu sai trái về quốc phòng, phủ nhận đường lối QPTD của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực báo chí, tuyên truyền, phòng chống tác động về nhận thức, tư tưởng của chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng; cả hệ thống chính trị cần tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng ngừa thủ đoạn thâm nhập, tình báo, gián điệp, “câu nhử” từ bên ngoài. Thực hiện nghiêm quy trình của công tác cán bộ, phòng ngừa thủ đoạn “chui sâu, leo cao” của các phần tử thoái hóa, biến chất, phản động; ngăn ngừa mầm mống sai lệch, phản động về quốc phòng, mưu đồ hướng lái quốc phòng Việt Nam chệch khỏi đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước từ hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp, nhất là cái gọi là “kiến nghị”, “sáng kiến pháp luật” về quốc phòng.

Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ BVTQ của hệ thống chính trị và toàn dân. Mọi cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị phải thực hiện hết nghĩa vụ và trách nhiệm quốc phòng theo pháp luật quy định. Mọi thành phần kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc… bằng nhiều hình thức, biện pháp cụ thể thực hiện nghĩa vụ, tham gia sâu rộng vào các hoạt động quốc phòng. Mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, vùng miền, ở trong hay ngoài nước nhiệt tình tham gia thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ BVTQ, làm cho “Phong trào toàn dân BVTQ” ngày càng sinh động và hiệu quả hơn. Nhờ sự tham gia của toàn dân, toàn diện của các lĩnh vực của đất nước, thì chẳng những ý chí tự lực, tự cường về quốc phòng của nước ta được nâng lên, mà còn sẽ nhận được sự giúp đỡ về nhiều mặt của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp quốc phòng của nước ta.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh, xây dựng LLVT nhân dân. Trong mọi tình huống về kinh tế, xã hội, an ninh, nhất là về quốc phòng, đều phải kiên quyết giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân. Phương thức cơ bản nhất không chỉ là khẳng định sự đúng đắn của các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước về quốc phòng, mà còn là vừa phòng ngừa những nguy cơ sai lầm về đường lối, thay đổi bản chất quốc phòng “của dân, do dân, vì dân”; vừa tăng cường cụ thể hóa, hiện thực hóa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng. Kiên trì và kiên quyết triển khai thực hiện nghiêm những chủ trương, chính sách về quốc phòng mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; thể chế hóa, cụ thể hóa hệ thống pháp luật về quốc phòng trong đời sống của xã hội, làm cơ sở nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm pháp lý về quốc phòng cho xã hội và toàn dân thực hiện.

Huy động sức mạnh của cả nước và toàn dân xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền QPTD. Quân đội ta là “Quân đội nhân dân”, chiến đấu hy sinh vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Để thực hiện đường lối, chủ trương xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới của Đảng, không chỉ nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, mà còn phải trông cậy vào toàn dân, sức mạnh nhân dân mọi miền đất nước. Mọi thành phần, lực lượng, binh chủng cấu thành của Quân đội, không chỉ phải nỗ lực hết hình giương cao ngọn cờ “Quyết chiến, quyết thắng”, “tự lực, tự cường”, nâng cao bản lĩnh, khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong hoàn cảnh mới của đất nước, thế giới, mà còn phải nhờ cậy vào sự giúp đỡ của toàn dân và cả nước. Ý thức, trách nhiệm, những hành động cụ thể, thường xuyên, hằng ngày của nhân dân, nhất là thanh niên và các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể tham gia ủng hộ và xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh chính là con đường đúng đắn nhất mà nhân dân ta đang rèn đúc nên công cụ, “vũ khí” cho nền QPTD của mình.

Quốc phòng toàn dân vừa là đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, vừa là ý chí, nguyện vọng, hành động chính đáng của nhân dân ta. Đường lối QPTD của Đảng mãi mãi là ngọn cờ dẫn đường, chỉ lối cho toàn dân ta xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu./. 

Đại tá, PGS. TS Nguyễn Văn Quang

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày