Thứ 3, 18/06/2024, 00:52[GMT+7]

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt...

21.03.2024 | 08:54 AM

Vạch trần luận điệu xuyên tạc sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động gia tăng nhiều hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta trên tất cả lĩnh vực, trong đó có nội...

03.01.2024 | 10:18 AM

Không có một thế lực thù địch nào có thể làm thay đổi bản chất, mục tiêu chính trị của QĐND Việt Nam

Không có một thế lực thù địch nào có thể làm thay đổi bản chất, mục tiêu chính trị của QĐND Việt Nam - một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà...

19.12.2023 | 15:12 PM

Lật tẩy thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động

“Thao túng tâm lý” là một trong những thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần...

23.11.2023 | 08:34 AM

Hải Phòng: Trao giải 33 tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 28/7, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng...

29.07.2023 | 09:04 AM

Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng ChatGPT để xuyên tạc, chống phá

Thời gian qua, với sự xuất hiện của ứng dụng ChatGPT đã tạo nên một "cơn sốt” toàn cầu trên lĩnh vực khoa học công nghệ, trong đó có những hiệu ứng lan...

15.05.2023 | 07:48 AM

Hiểu rõ để không bị mắc mưu thế lực thù địch

Vào dịp công đoàn các cấp tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn lại gia tăng...

01.01.1970 | 08:00 AM

Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách, cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của...

24.03.2023 | 08:36 AM

Nhận diện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong thời kỳ mới

Chống phá cách mạng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, các thế lực thù địch có sự điều chỉnh về thủ đoạn “diễn biến...

05.08.2022 | 10:26 AM

Cần tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

Theo TS. Nguyễn Văn Quang, chúng ta phải tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đúng đắn của chủ nghĩa Mác...

21.03.2022 | 08:40 AM

Sáng mãi đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng

Lợi dụng những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quân sự, an ninh mới đây trên thế giới, nhất là tranh chấp, xung đột trên Biển Đông, các thế...

20.03.2022 | 08:49 AM