Thứ 3, 16/07/2024, 09:41[GMT+7]

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ 4, 10/05/2023 | 09:37:58
9,633 lượt xem
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được khẳng định và đạt kết quả tốt.

Nhờ làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh yên tâm sản xuất, kinh doanh. Trong ảnh: Sản xuất tại nhà máy Tân Đệ 5 (cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương).

Xác định vị trí cửa ngõ, có vai trò chiến lược về quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện Hưng Hà đã tập trung làm tốt công tác huy động nguồn lực cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). 

Đồng chí Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy cho biết: 10 năm qua, Hưng Hà luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, tiễn 3.757 thanh niên lên đường nhập ngũ, 151 học sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Toàn huyện đã bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho 77.465 lượt người. Các cơ quan chức năng của huyện, chủ lực là Ban CHQS huyện đã tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Huyện đã đầu tư kinh phí xây dựng các hạng mục công trình căn cứ chiến đấu, thao trường huấn luyện; quy hoạch xây dựng các thành phần thế trận trong khu vực phòng thủ và các công trình quân sự bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. 10 năm qua, Hưng Hà đã đầu tư hơn 736 tỷ đồng xây dựng các tuyến đường huyết mạch kết nối giữa các vùng để phát triển kinh tế, du lịch địa phương, phục vụ dân sinh, đồng thời sẵn sàng bảo đảm cho việc cơ động lực lượng, phương tiện khi có tình huống.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Huyện ủy, UBND huyện Tiền Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Bí thư Huyện ủy cho biết: Tiền Hải huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông huyết mạch, bê tông hóa hệ thống đê biển, đê sông. Cùng với đó, khu vực cồn Vành và bến cá Nam Thịnh đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả, bảo đảm huy động tốt sức người, sức của tại chỗ cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự khi có tình huống.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó phát huy trách nhiệm, nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) là xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, 10 năm qua, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng năm, tỷ lệ cấp ủy, tổ chức, đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%. Từ năm 2013 đến tháng 6/2022, toàn tỉnh đã kết nạp mới 18.730 đảng viên.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới biển của Thái Bình.

Công tác huấn huyện cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn được quan tâm, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Các cấp, các ngành đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với bố trí thế trận quốc phòng, an ninh. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), kinh tế của tỉnh phát triển cả về quy mô và chất lượng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; GRDP tăng gần 2 lần; GRDP bình quân đầu người tăng hơn 2 lần; thu ngân sách nội địa tăng gần 4 lần, từ đó tạo điều kiện tăng đầu tư cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng sản xuất nông nghiệp giảm nhưng quy mô sản xuất tăng, sản lượng lương thực duy trì ổn định hàng năm gần 1 triệu tấn, góp phần tích cực bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng nhanh cả về quy mô và giá trị. Khu kinh tế Thái Bình và nhiều khu, cụm công nghiệp được hình thành, thu hút vốn đầu tư hàng trăm triệu USD; làng nghề được phục hồi, ngành nghề sản xuất đa dạng, vừa bảo đảm phục vụ đời sống nhân dân thời bình vừa sẵn sàng sản xuất khi có chiến tranh. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và các ngành sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh. Hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước sạch, viễn thông và hệ thống cơ sở y tế, giáo dục được đầu tư ngày càng hiện đại, đồng bộ, tạo thuận lợi cho giao thương, kết nối liên vùng, phát triển chất lượng đời sống nhân dân và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Hồng Quân