Thứ 5, 13/06/2024, 07:55[GMT+7]

Công tác tuyên giáo với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở Thành phố Thái Bình

Thứ 5, 12/09/2013 | 09:39:58
3,054 lượt xem
Thành phố Thái Bình là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, có vị trí quan trọng trong khu vực phòng thủ của tỉnh. Những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ở Thành phố Thái Bình còn có sự tham gia tích cực của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, qua đó góp phần giữ vững thế trận phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Trong thành tích chung đó có nhữn

Tân binh Thành phố Thái Bình trong Lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2013. Ảnh: Thành Tâm

Là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thành phố trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Bình đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nói chung, giáo dục về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh nói riêng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ của Thành phố và định hướng nội dung giáo dục chính trị cho lực lượng vũ trang địa phương.

 

Theo đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, một trong những nhiệm vụ đã được Ban thực hiện có hiệu quả là tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng, đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình công tác hàng năm của các cấp ủy đảng trên địa bàn Thành phố. Bằng nhiều hình thức đã tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, thông qua đó góp phần giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên địa bàn Thành phố, “trận địa” tư tưởng được giữ vững, niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố, tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ ngày càng được tăng cường… Đây là những yếu tố giúp Thành phố giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các phòng, ban, ngành, các đơn vị thuộc binh chủng tư tưởng. Tiêu biểu như phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự tổ chức các lớp bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các ngành, cấp ủy viên các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ các đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên (số lượng hàng trăm lượt người mỗi năm); với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị trong việc tổ chức các lớp học chuyên đề về chủ nghĩa yêu nước, dân tộc, tôn giáo, các chuyên đề học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời đưa nội dung giáo dục quốc phòng vào bài giảng của các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới, chương trình sơ cấp lý luận chính trị; với các đơn vị thuộc binh chủng tư tưởng thường xuyên tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân, duy trì thực hiện có nền nếp các hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế, tình hình biển, đảo, biên giới, lãnh thổ, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, của thành phố, những chủ trương, định hướng của cấp ủy… cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở.

 

Đặc biệt, công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, ngày truyền thống của lực lượng vũ trang, tuyên truyền về nhiệm vụ tuyển quân, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân – nhất là thế hệ trẻ, đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được Ban chỉ đạo thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Các nội dung tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương còn được Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo ban tuyên giáo đảng ủy các xã, phường triển khai thực hiện, tạo sự đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Tham gia và có những đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, kinh nghiệm được Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Bình rút ra là: cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền không chỉ trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà trong mỗi vấn đề, sự việc cụ thể; đẩy mạnh tuyên truyền cần gắn với đổi mới nội dung, hình thức tuyên tuyền; phát huy hiệu quả chương trình phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị thuộc binh chủng tư tưởng, tạo thành sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Minh Sơn

  • Từ khóa