Thứ 5, 13/06/2024, 09:00[GMT+7]

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới

Thứ 3, 05/11/2013 | 19:58:00
5,487 lượt xem
Ngày 04 tháng 11 năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Toàn văn như sau:
Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11, ngày 10-4-2009 của Bộ Công an về "xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới", các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cùng với Đảng ủy Công an tỉnh đã quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng công an cấp huyện bảo đảm về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự xã hội, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể chưa quán triệt sâu sắc, đầy đủ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng công an, nhất là lực lượng công an cấp huyện trong giai đoạn cách mạng hiện nay; cá biệt có nơi còn coi công tác này là trách nhiệm của ngành công an. Lực lượng công an cấp huyện còn nhiều bất cập: năng lực, trình độ của cán bộ, chiến sĩ chưa đồng đều; biên chế tuy được tăng cường nhưng   chủ yếu bù đổi cho số cán bộ, chiến sĩ đến tuổi nghỉ chế độ theo quy định. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng công an cấp huyện vừa thiếu, vừa lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời tiếp tục xây dựng lực lượng công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1 - Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an làm cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của công tác bảo vệ an ninh, trật tự; vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng công an cấp huyện trong bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương; đề cao trách nhiệm xây dựng lực lượng công an cấp huyện trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương; khắc phục tư tưởng coi công tác này là nhiệm vụ của ngành công an.

2 - Các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng công an cấp huyện thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo củng cố, phát huy vai trò các tổ chức đảng trong lực lượng công an cấp huyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện các chương trình phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành trong khối nội chính và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh và công tác bảo đảm an ninh trật tự; phát động, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Định kỳ hằng quý, sáu tháng, một năm và khi có yêu cầu cần thiết, ban thường vụ các huyện, thành ủy nghe công an cùng cấp báo cáo tình hình về công tác công an, kịp thời đề ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.

 3 - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng, triển khai thực hiện Đề án "tăng cường toàn diện công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới bảo đảm yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 03 của Đảng ủy Bộ Công an; chỉ đạo và quan tâm đầu tư nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cơ quan công an cấp huyện; chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh và chính quyền các huyện, Thành phố phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh thực hiện tốt công tác quy hoạch địa điểm xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan công an cấp huyện và công an xã, thị trấn, đồn công an khu vực.

4 - Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với các huyện, Thành ủy chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, rèn luyện ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công và ý thức chấp hành kỷ luật, quy chế công tác trong lực lượng công an; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào "Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"; thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Rà soát, bổ sung và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an cấp huyện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm minh những cán bộ, chiến sĩ vi phạm phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng lực lượng công an cấp huyện trong sạch, vững mạnh.

5 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, Chỉ thị số 03 của Bộ Công an và Chỉ thị này; kịp thời phản ánh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.


 

  • Từ khóa