Thứ 2, 17/06/2024, 21:55[GMT+7]

Ngành Thanh tra Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra KT- XH

Thứ 6, 22/11/2013 | 09:31:08
1,519 lượt xem
Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2013), phóng viên Báo Thái Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Cao Song, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh về những kết quả đạt được trong công tác thanh tra năm 2013.

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2013

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số nét chính của công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn tỉnh năm 2013?

Đồng chí Nguyễn Cao Song: Năm 2013, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 6/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay”; Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/1/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân; duy trì nền nếp công tác tiếp dân; giải quyết kịp thời các KNTC của công dân; Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết đơn thư KNTC có nhiều tiến bộ; chất lượng giải quyết KNTC có chuyển biến tích cực; tỷ lệ sửa sai trong giải quyết khiếu nại lần 2 và tái khiếu, tái tố giảm; việc đối thoại, tuyên truyền giải thích và hòa giải được tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, hướng dẫn, giúp đỡ cấp dưới, nhất là đối với cấp xã trong tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân được đẩy mạnh nên phần lớn các vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, hạn chế đơn KNTC vượt cấp. Trong năm 2013, số lượt công dân đến các cơ quan Nhà nước để KNTC giảm 21,6% so với năm 2012. Số lượng đơn KNTC giảm 11,3%; các cấp, các ngành đã giải quyết 91,3% số đơn KNTC thuộc thẩm quyền. 

Thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ về giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng kéo dài, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp giải quyết 7 vụ việc theo các biên bản đã thống nhất với Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh tích cực phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh chủ động rà soát, giải quyết 6 vụ việc; triển khai thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh, tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC đã góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC ở một số địa phương, đơn vị trong tỉnh chưa thật tích cực; một số vụ việc giải quyết còn chậm; việc tổ chức thực hiện một số quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo chưa nghiêm túc; một số người đi KNTC mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng theo quy định của pháp luật nhưng vẫn KNTC kéo dài, làm cho vụ việc chậm được giải quyết dứt điểm.

Phóng viên: Đồng chí cho biết kết quả thanh tra kinh tế - xã hội trong thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Cao Song: Đối với công tác thanh tra kinh tế - xã hội, từ đầu năm 2013 đến nay, toàn ngành Thanh tra Thái Bình đã triển khai 178 cuộc thanh tra tại 884 lượt đơn vị theo Kế hoạch Thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành phê duyệt; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước và những vấn đề dư luận quan tâm. Việc triển khai các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội được tiến hành chủ động, kịp thời, tránh được sự trùng lặp, chồng chéo. Chất lượng các cuộc thanh tra tiếp tục được nâng lên. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều khuyết điểm, vi phạm; kịp thời kiến nghị xử lý về kinh tế và hành chính; kiến nghị sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác thanh tra chuyên ngành được củng cố và hoạt động có hiệu quả hơn, đã phát hiện số tiền sai phạm 16,4 tỷ đồng, 708.176 m2 đất; kiến nghị xử lý số tiền sai phạm 12,8 tỷ đồng (gồm trực tiếp thu hồi 5 tỷ đồng, giảm trừ giá trị quyết toán công trình 3,1 tỷ đồng, thu về đơn vị 632 triệu đồng, thoái trả 107 triệu đồng, thu xử phạt hành chính 1,8 tỷ đồng, kiến nghị ngành thuế xử lý 2,1 tỷ đồng); thu hồi 539.777 m2 đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 10 cá nhân có vi phạm.

Phóng viên: Để làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, thanh tra kinh tế - xã hội, trong thời gian tới, ngành Thanh tra sẽ triển khai những nhiệm vụ gì?

Đồng chí Nguyễn Cao Song: Thời gian tới, ngành Thanh tra tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 6/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông báo số 130/TB-TW ngày 10/1/2008 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm KNTC của công dân ngay tại địa phương, đơn vị mình, không né tránh, đùn đẩy hoặc trông chờ, ỷ lại vào cấp trên. Lấy hiệu quả tiếp dân, giải quyết KNTC của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị làm một trong những tiêu chí bình xét thi đua hàng năm. Tăng cường chỉ đạo hoạt động hòa giải, giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh thành KNTC; hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Đặc biệt, tiếp tục rà soát, thống nhất biện pháp giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh.

Tăng cường lực lượng cho các tổ chức thanh tra cả về số lượng và chất lượng để giúp lãnh đạo thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết KNTC, đồng thời quan tâm thực hiện chế độ đãi ngộ đối với những cán bộ làm công việc này. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thẩm quyền trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương, đơn vị, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; kiện toàn các tổ chức thanh tra, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm và chất lượng tham mưu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của công dân trong lĩnh vực KNTC.

Đối với công tác thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp tục triển khai có trọng tâm, trọng điểm vào tất cả các lĩnh vực, trong đó tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất khi có yêu cầu.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Tùng (thực hiện)

  • Từ khóa