Thứ 6, 31/03/2023, 18:44[GMT+7]

Hà Nam quán triệt, triển khai văn bản của Bộ Chính trị về công tác tổ chức, cán bộ

Thứ 4, 24/08/2022 | 19:47:14
398 lượt xem
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để quán triệt, triển khai một số văn bản của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về công tác tổ chức, cán bộ.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhấn mạnh, các quy định, quyết định, kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác tổ chức, cán bộ được quán triệt hôm nay là hệ thống các văn bản hết sức quan trọng, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo cho các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị về việc tạm dừng và tiếp tục thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện quản lý, sử dụng biên chế của địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm nề nếp, thống nhất, đúng nguyên tắc, đúng quy định; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ học tập tại nước ngoài đi vào thực chất, bảo đảm đúng yêu cầu, đúng quy định của Đảng.

Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ nội dung các quy định, quyết định, kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, đặc biệt là những nội dung cốt lõi và vấn đề mới để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, đúng quy định.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, đồng chí Lê Thị Thủy đề nghị căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các ban Đảng của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc khẩn trương rà soát, đánh giá, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các văn bản trên của Bộ Chính trị, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chung của hệ thống chính trị; thực hiện quản lý biên chế theo thẩm quyền, đẩy mạnh tinh giản biên chế theo đúng yêu cầu, mục tiêu đề ra; làm tốt việc cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai các văn bản: Thông báo kết luận số 16-TB/TW, ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 70-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; Quyết định số 72-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan đảng, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026 và Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 26/5/2022 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày